Předmět: Zdravotní a kompenzační cvičení

« Zpět
Název předmětu Zdravotní a kompenzační cvičení
Kód předmětu KTV/ZKC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
  • Bajzíková Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Cíle a úkoly zdravotních a kompenzačních aktivit. Druhy oslabení a jejich zařazování do zdravotní TV. 2. Druhy pohybů podle způsobu provedení. Složky pohybu. Vyrovnávací cvičení. 3. Organizační formy zdravotních a kompenzačních aktivit. Cvičební jednotka, domácí cvičení, půldenní, jednodenní, dvoudenní a víkendové akce. Aktivizační metody. Tělovýchovné chvilky. Rekondiční pobyty. 4. Oslabení hybného systému. Oslabení trupu: kyfózy, lordózy, skoliózy, poúrazové a pooperační stavy. Oslabení dolních a horních končetin. 5. Oslabení respiračního systému: bronchitidy, astma bronchiale, stavy po zápalu plic, laryngitidy a funkční poruchy. 6. Oslabení kardiovaskulárního systému: funkční a organické poruchy. 7. Oslabení metabolická a endokrinologická: diabetes, obezita, endokrinní poruchy. Gynekologická oslabení: poruchy menstruačního cyklu, zánětlivé stavy, stavy po operacích. 8. Oslabení nervová a neuropsychická: zánětlivé stavy, záchvatové stavy, neurózy, epilepsie, ADHD, stavy po mozkové obrně, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza. 9. Oslabení smyslová: poruchy zraku, poruchy sluchu. 10. Základní pojmy psychomotoriky. 11. Diagnostika motorické kompetence. 12. Oslabení a poruchy v psychomotorickém vývoji a jejich projevy. Motorická nešikovnost a dyspraxie. 13. Psychomotorické intervenční programy. 14. Prožitková pedagogika. Cvičení: 1. Oslabení hybného systému. Vzpřímené držení těla. 2. Výběr cvičebních tvarů pro ovlivňování vzpřímeného držení těla v základních polohách. 3. Svalové dysbalance. 4. Dech. Dechová cvičení. Vliv poloh na dýchání. 5. Výběr cvičebních tvarů pro rozvíjení bráničního a hrudního dýchání. 6. Aplikace relaxačních cvičení. 7. Nácvik relaxace po předchozím protažení, nácvik lokální, celkové a diferencované relaxace. 8. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání kyfotického držení těla a plochých zad. 9. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání hyperlordotického držení těla. 10. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání skoliotického držení těla. 11. Cvičební jednotka pro oslabení hybného systému. 12. Cvičební jednotka pro kardiovaskulární oslabení. 13. Cvičební jednotka při obezitě. 14. Intervenční psychomotorické programy.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou zdravotního a kompenzačního cvičení. To zahrnuje charakteristiku zdravotních a kompenzačních cvičení, druhy oslabení, svalové dysbalance, základní vyrovnávací prostředky, popis kompenzačních cvičení, dechová cvičení, psychomotoriku a relaxační cvičení, druhy pohybů dle způsobu provedení. V psychomotorické části se studenti seznámí se základními pojmy psychomotoriky, diagnostikou motorické kompetence a možnými intervenčními přístupy v pedagogické praxi.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.
KBE/ANA1

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Aktivní účast na cvičeních - 80% docházka, splnění zápočtového testu min. na 75 %.
Doporučená literatura
  • BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-0948-2.
  • HÁLKOVÁ, J. Zdravotní tělesná výchova, 1. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2013.
  • SYSLOVÁ, V. a kol. Zdravotní tělesná výchova 2. Praha: ČASPV, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr