Předmět: Zájmové a neformální vzdělávání

« Zpět
Název předmětu Zájmové a neformální vzdělávání
Kód předmětu KTV/ZNV
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kultová Marta, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Neformální a zájmové vzdělávání. 2. Náplň práce vedoucích pracovníků SVČ. 3. Legislativa SVČ a dokumentace SVČ. 4. Spektrum činností SVČ. 5. Otevřený klub pro mládež. 6. Soutěže. 7. Personální problematika a agenda v SVČ. 8. Plánování a hodnocení pedagogické činnosti. 9. Provozní záležitosti SVČ. 10. Financování a rozpočet SVČ. 11. Projekty, granty, dotace, dary. 12. PR SVČ a spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi. 13. S jakými problémy se setkávají vedoucí zaměstnanci SVČ a jak na ně; psychologický aspekt vedoucího pracovníka SVČ. 14. Osobnost ředitele x prosperita SVČ.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 26 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se zájmovým a neformálním vzděláváním v České republice.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Nejsou vyžadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Aktivní účast (80% docházka), 3 průběžné úkoly, prezentace a obhajoba závěrečné práce.
Doporučená literatura
 • HAVLÍČKOVÁ, D., ŽÁRSKÁ, K. Kompetence v neformálním vzdělávání. Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.. 2012. ISBN 978-80-87449-18-9.
 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: Tauris, 2001. ISBN 80-21103-72-8.
 • PEŠEK, T., ŠKRABSKÝ, T., NOVOSÁDOVÁ, M., DOČKALOVÁ, J. Slabikář neformálního vzdělávání v práci s mládeží. Praha: Asociace neformálního vzdělávání, 2019. ISBN 978-80-907579-0-5.
 • ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.
 • VÁŽANSKÝ, M. a SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. Brno, 2001. ISBN 80-86384-00-4.
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr