Předmět: Elektroprojektování

« Zpět
Název předmětu Elektroprojektování
Kód předmětu MTI/EPRO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Diblík Martin, Ing. Ph.D.
 • Novák Miroslav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Znalosti o elektrických instalacích a rozvodech elektrické energie absolvent uplatní při projektování či konstruování různorodých technologických celků, jejichž nedílnou součástí elektrické instalace jsou. Detailní seznámí s rozšířeným CAE systémem ePLAN usnadní studentům přechod do praxe. Tento celosvětově rozšířený systém používají v Česku například: Škoda, ABB, Bosch, GEA, Siemens a další. Témata přednášek: 1. Představení CAE návrhových systémů pro konstruování v elektrotechnice a popis jeho struktury. 2. Požadavky na elektrický silnoproudý a slaboproudý rozvod. Rozdělení silnoproudých zařízení. Druhy elektrických rozvodů. 3. Typy vyráběných vodičů. Dimenzování vodičů. Odolnost vodičů proti účinkům zkratových proudů. Barevné značení vodičů. 4. Teorie elektrických ochran. Rozdělení ochran a jejich značení. Selektivita jištění + modelové příklady. 5. Elektrické ochrany v rozvodu nn. Pojistky, jističe, nadproudová relé, chrániče, jištění elektrických vedení. Jištění elektrických motorů. 6. Přetětí, přepěťové ochrany elektrických zařízení a datových vedení. 7. Ochrana před úderem blesku, uzemňování v rozvodech elektrické energie, zemniče. 8. Návrh ovládání zařízení a vlastnosti ovládacích prvků. Rozváděčové měřicí přístroje. Uživatelská přívětivost. 9. Spínací přístroje a stykače, parametry, specifikace. 10. Napájecí zdroje, rozdělení. Vlastnosti sítě nízkého napětí. Návrh velikosti napájecího zdroje. 11. Chlazení elektrických zařízení a rozvaděčů. Druhy a nároky na pasivní a aktivní chladicí systémy s filtrací nebo bez filtrace chladícího média. 12. Výroba a montáž rozvaděčů nn. Zkoušení rozvodných zařízení. 13. Tvorba dokumentace elektrických zařízení. Uživatelské příručky. 14. Problémově orientované počítačové programy usnadňující dimenzování, např.: jištění zařízení, jištění vedení, správu dokumentace. Náplň cvičení: Prezentace nástrojů a možností CAE systému ePLAN. Společné řešení výukového projektu pod vedením učitele. Zvládnutí systému ePLAN. Zadání samostatného projektu k řešení. Řešení zadaného projektu. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, E-learning
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu se studenti obeznámí s teorií nutnou pro správné navrhování elektrotechnických rozvodných zařízení určených pro průmyslové aplikace - od rozvaděčů nízkého napětí, přes jednoduché automaty až po výrobní linky automobilového průmyslu. Osvojí si zásady tvorby elektrotechnické dokumentace. Zvládnou základy CAE systému ePLAN pomocí učitelem vedeného projektu. V druhé polovině cvičení budou řešit individuální projekt.
Student získá základy tvorby elektronické dokumentace jak po teoretické tak praktické stránce za použití moderního CAD/CAE systému ePLAN. Studenti si procvičí zvládnutí jednoduchého samostatného projektu.
Předpoklady
Předpokládáme znalost teorie obvodů.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Základní znalosti z teorie obvodů.
Doporučená literatura
 • Csirik, V. a kol. Výroba a montáž rozvaděčů nízkého napětí. IN-EL, Praha, 1998.
 • Fencl, F. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. ČVUT, Praha, 2003.
 • Honys, V. Ochrana před úrazem elektřinou.. IN-EL, Praha, 1999.
 • Kříž, M. Dimenzování a jištění elektrických zařízení, tabulky a příklady. IN-EL, Praha, 2001.
 • Kříž, M. Montáž a připojování elektrických přístrojů. IN-EL, Praha, 1999.
 • Rous, Z. Přepěťové ochrany v elektrotechnických zařízeních do 1000 V. IN-EL, Praha, 1999.
 • Tkotz Klaus a kol. Fachkunde Elektrotechnik. 23. ed. Europa-Lehrmittel, 2006. ISBN 3808531576.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr