Předmět: Odborná praxe

« Zpět
Název předmětu Odborná praxe
Kód předmětu MTI/OPR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
V úvodu zimního semestru mají studenti k dispozici 6 týdnů vyhrazených pro souvislou odbornou praxi. Praxe musí být v rozsahu alespoň 180 nevyučovacích hodin, což odpovídá 6 hodinovému úvazku pětkrát týdně po dobu 6 týdnů. Konkrétní termíny a podmínky realizace jsou řešeny smluvně mezi studentem a poskytovatelem praxe. V mimořádných případech, kdy nelze praxi uskutečnit v běžném režimu (např. změněná pracovní schopnost uchazeče, převis v poptávkách praktikantů apod.) může garant předmětu souhlasit s realizací v rámci vzdělávací či výzkumné instituce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 180 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem odborné praxe je získání výhody budoucího absolventa na trhu práce. To je dosaženo jak praktickou zkušeností s vyhledáváním praktikantského místa, tak zejména upevněním získaných akademických znalostí v komerční sféře. Dalším cílem je vytvoření prostoru pro řešení bakalářské práce ve spolupráci s poskytovatelem praxe.
Zlepšení orientace na trhu práce. Zvýšení povědomí o vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel. Provázání znalostí při řešení praktických problémů, rozvinutí mechatronického přístupu řešení problému. Zlepšení soft-skills (komunikace, prezentace, asertivita)
Předpoklady
Student si poskytovatele praxe vyhledává samostatně, pomocí portálů s nabídkami práce (např. jobs.cz, prace.cz), specializovaných sociálních sítí (např. LinkedIn) či přímo na webových stránkách podniků, či jejich personálních odděleních. Další možností je veletrh pracovních příležitostí pořádaný na TUL každoročně v prosinci. Konkrétní termíny a podmínky realizace jsou řešeny smluvně mezi studentem a poskytovatelem praxe. Vzor smlouvy poskytuje TUL, je doporučený, nikoli závazný. Praxe by měla mít přímou návaznost na zadané téma bakalářské práce, je doporučeno, aby vedoucí praxe byl externím konzultantem bakalářské práce.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta

O průběhu praxe bude studentem zpracována souhrnná zpráva a ta bude stručně prezentována v předmětu bakalářský seminář. Na základě předložených dokumentů a prezentace bude udělen zápočet. Závěrem odborné praxe bude potvrzení. Potvrzení bude obsahovat skutečnou délku provedené praxe, stručně její náplň a zhodnocení ze strany poskytovatele.
Doporučená literatura
  • HLOUŠKOVÁ, Pavla, Eva HOFMANNOVÁ, Pavel KNEBL, Dana ROUČKOVÁ, Zdeněk SCHMIED, Petr SCHWEINER a Ludmila TOMANDLOVÁ. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 2. 2018. 11. aktualizované vydání.. Olomouc, 2018. ISBN 978-80-7554-115-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr