Předmět: Programování

« Zpět
Název předmětu Programování
Kód předmětu MTI/PRG-L
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kraus Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek:</u> 1. Struktura programu. Základní lexikální elementy. Deklarace proměnných, konstant, typů. 2. Jednoduché datové typy (číselné typy, znakový typ, logický typ, výčtový typ, typ interval). Konstantní hodnoty a proměnné jednoduchých datových typů. Operace a standardní funkce definované pro manipulaci s jednoduchými typy. Ordinalita typu. 3. Konstrukce výrazů, kompatibilita a konverze typů. 4. Příkazy jazyka. 5. Procedury a funkce - deklarace, použití. Parametry předávané hodnotou, odkazem. Bloková struktura programu. Rozsah platnosti identifikátorů. 6. Strukturované datové typy. Pole, vícerozměrné pole. 7. Typ textový řetězec. Manipulace s textovými řetězci. 8. Strukturované datové typy. Záznam, množina. 9. Soubory. Realizace vstupně-výstupních operací. Zpracování textových souborů. 10. Binární soubory. Netypové soubory. 11. Algoritmy třídění - implementace a srovnání. 12. Rekurze a její použití při implementaci algoritmů. 13. Organizace paměti programu. Ukazatele a jejich použití. Dynamické přidělování paměti. Implementace dynamických datových struktur a manipulace s nimi. 14. Základy objektového programování. Základní vlastnosti OOP - datové položky a metody, dědičnost, polymorfismus. Použití. <u>Náplň cvičení:</u> Obsahem cvičení je realizace algoritmů v programovacím jazyce vyšší úrovně ve vybraném vývojovém prostředí. Algoritmy realizované v průběhu semestru sledují průběžně témata, která jsou obsahem přednášek. Každý student navíc v průběhu semestru vypracovává samostatnou semestrální práci. 1. Vývojové prostředí. Vstupně výstupní operace. Výpočet reálných a celočíselných výrazů. 2. Rozhodovací algoritmy. 3. Cyklické opakování operací. 4. Typ pole. 5. Procedury a funkce. 6. Textové řetězce. 7. Struktura záznam. 8. Dvourozměrná pole. Maticové algoritmy. 9. Třídění pole. 10. Textové soubory. 11. Binární soubory. 12. Rekurzivní algoritmy. 13. Dynamická alokace paměti. 14. Použití typu class.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do problematiky programování v programovacím jazyce vyšší úrovně. Studenti se seznámí se základními postupy při algoritmizaci úloh a s realizací algoritmů pomocí výrazových prostředků programovacího jazyka C#.
Student získá znalosti v oblasti základních postupů algoritmizace úloh a realizace algoritmů v programovacím jazyce vyšší úrovně.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Účast na cvičeních. Realizace zadané samostatné práce. V rámci písemné části zkoušky je požadováno zapsat algoritmy 3-5 zadaných úloh . Pro úspěšné složení zkoušky je třeba zvládat manipulaci s jednoduchými daty i s hodnotami strukturovaných datových typů (pole, záznam, množina, objekt) a manipulaci s textovými a binárními soubory. Zápis algoritmu je požadován buď v rámci uceleného programu, nebo v podobě obecné procedury či funkce. Praktická znalost práce s počítačem.
Doporučená literatura
  • Cormen, T. H. Introduction to algorithms. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2001.
  • Jinoch, J., Müller, K., Vogel, J. Programování v jazyku Pascal. SNTL, Praha, 1988.
  • Mikula, P. Borland Pascal 7.0, kompendium. Grada, Praha, 1996.
  • Satrapa, P. Pascal pro zelenáče. Neokortex, s.r.o., Praha, 2000.
  • Sedgewick, R. Algoritmy v C. SoftPress, 2003.
  • Schildt, H. Nauč se C, C++. SoftPress, Praha.
  • Wirth, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa, Bratislava, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní