Předmět: Experimentální metody

« Zpět
Název předmětu Experimentální metody
Kód předmětu NTI/EXM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Černík Miroslav, prof. Dr. Ing. CSc.
  • Lacinová Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy některých experimentálních technik používaných v chemických a fyzikálně chemických laboratořích k určení vlastností hornin a roztoků. Úkolem předmětu je seznámit studenty s přístupem k experimentální činnosti v chemické a fyzikálně chemické laboratoři - navrhovat, provádět a vyhodnocovat příslušné experimenty. Předmět předpokládá samostatnou práci malých skupin studentů nad konkrétními problémy od jejich formulace až po vyhodnocení změřených výsledků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základy některých experimentálních technik používaných v chemických a fyzikálně chemických laboratořích k určení vlastností hornin a roztoků. Úkolem předmětu je seznámit studenty s přístupem k experimentální činnosti v chemické a fyzikálně chemické laboratoři - navrhovat, provádět a vyhodnocovat příslušné experimenty. Předmět předpokládá samostatnou práci malých skupin studentů nad konkrétními problémy od jejich formulace až po vyhodnocení změřených výsledků.
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti metod analýzy používaných v oblasti přírodních věd, převážně v chemii životního prostředí.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • Neužil, L.:. Řešení úloh z chemického inženýrství I a II.. VŠCHT Praha, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr