Předmět: Stavba a řešení počítačových modelů

« Zpět
Název předmětu Stavba a řešení počítačových modelů
Kód předmětu NTI/SRM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Frydrych Dalibor, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: Zobrazení čísel v paměti počítače; datové struktury; objektově orientované programování Obyčejné diferenciální rovnice: Metody řešení počáteční úlohy: Eulerova metoda + chyba metody x zaokrouhlovací chyby, Runge-Kuttova metoda. Metody řešení okrajové úlohy: metody střelby a střelby na více cílů, metoda sítí. Parciální diferenciální rovnice eliptické a parabolické: Metoda sítí, metody časové diskretizace, explicitní a implicitní schemata. Náplň cvičení: Cvičení budou prováděna u počítačů; programování metod v jazycích C++, Java: Praktické příklady na demonstraci strojové přesnosti Praktické příklady na numerický výpočet integrálu a derivace Aplikace Eulerovy a Runge-Kuttovy metody na úloze pohybu tělesa v gravitačním poli Aplikace metody střelby na úloze stlačování airbagu Řešení úlohy vedení tepla metodou sítí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia se základními metodami numerického řešení úloh popsaných diferenciálními rovnicemi a s jejich implementací na počítači. Přednášky budou zaměřeny na představení základních numerických metod a jejich vlastností, cvičení pak na jejich aplikaci na základní fyzikální úlohy a počítačovou implementaci.
Studenti bakalářského studia se seznámí se základními postupy při stavbě numerických modelů, s metodami numerického řešení úloh popsaných diferenciálními rovnicemi a s jejich implementací na počítači.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičení, závěrečný test. základní kurs matematické analýzy
Doporučená literatura
  • Thinking in JAVA. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000. ISBN 0-13-027363-5.
  • E. Vitásek:. Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic.. Academia Praha, 1994.
  • I. Babuška, M. Práger, E. Vitásek:. Numerické řešení diferenciálních rovnic.. SNTL Praha, 1964.
  • Kluvánek, L. Mišík, M. Švec:. Matematika pre štúdium technických vied.. Alfa Bratislava, 1971.
  • W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery :. Numerical Recepies in C.. Cambridge University Press, Cambridge, 1988. ISBN 0-521-43108-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní