Předmět: Úvod do podnikové ekonomiky a managementu

« Zpět
Název předmětu Úvod do podnikové ekonomiky a managementu
Kód předmětu NTI/UEMG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Švermová Pavla, Ing. Ph.D.
  • Šimanová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Definice podniku a právních forem podnikání 2. Vybrané aspekty jednotlivých fází vývoje podniku (seed, start-up, later stage, growth/expansion) 3. Podnikatelský plán 4. Majetek a kapitálová struktura podniku, náklady, výnosy, hospodářský výsledek 5. Základy finanční analýzy podniku, hodnocení finančního zdraví podniku 6. Investiční činnost, financování investic, metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 7. Teoretické základy managementu 8. Strategický management. Strategické přístupy. Metody a techniky strategického managementu 9. Management změn. Invence, inovace, ochrana duševního vlastnictví 10. Nové trendy v ekonomice a podnikání

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy podnikání a řízení podniku a podporou podnikání. Výuka je zaměřena na obecnou teoretickou charakteristiku podniku a podnikání, resp. podnikatelského prostředí. Stránka praktická řeší především problematiku finančního řízení a investování, podpory malých a středních podniků v ČR apod.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: zpracování a obhájení zadaného projektu. Zkouška: písemná forma.
Doporučená literatura
  • Miloslav Synek a kol.:. Manažerská ekonomika. Grada Praha, 2004. ISBN 80-247-051-5X.
  • SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ, aj. Podniková ekonomika. 5. vyd.. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-21-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr