Předmět: Inovace a podnikání v oblasti nových technologií

» Seznam fakult » EF » KCH
Název předmětu Inovace a podnikání v oblasti nových technologií
Kód předmětu KCH/IPNT
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Ferdan Antonín, Mgr.
 • Roden Philipp, MBA
Obsah předmětu
Přehled témat v rámci přednášek/cvičení: <ol> <li>Proč inovace a co vlastně je podnikání?</ li> <li>Generování nápadu - zdroje pro nápady, Business canvas jako východisko pro rozvoj vlastního podnikání a komercionalizaci, Design-thinking metodologie.</ li> <li>Validace a business potenciál - metody umožňující ověření hypotéz a potenciálu nápadu, zákazník jako klíčový faktor prodeje.</ li> <li>Právní základy pro inovátory a podnikatele, duševní ochrana a VaV principy.</ li> <li>Analýza konkurence na bázi case study již existujících úspěšných start-upů.</ li> <li>Finanční plánování a řízení.</ li> <li>Obchod pro inovátory v kostce.</ li> <li>Byznys plán.</ li> <li>Komunikační a prezentační dovednosti - jak prosadit inovace?</ li></ ol> Předmět bude vyučován ve větších studijních blocích (přednáška a cvičení spojené) postavených na learning by doing přístupu. Studenti projdou celým procesem tvorby nápadu, jeho rozvíjením, ověřením na trhu, ale i základní právní analýzou vlastního podnikání/výzkumu, a to včetně duševního vlastnictví. Student získá nejen znalosti, které umožňují efektivní práci s inovacemi a zvyšují potenciální šance na seberealizaci (ať už na poli vědy, výzkumu, zaměstnání či vlastního podnikání), ale nabude dovedností a schopností inovace realizovat, metodickou podporu při tvorbě business plánu a rozvoj měkkých kompetencí spojených s prezentací vlastních myšlenek a jejich obhajobou. Výuka se nebude odehrávat na bázi smyšlených konceptů, ale konkrétních nápadů jednotlivých studentů či jejich týmů s možným přesahem pro konkrétní realizaci a akceleraci nápadu na půdě TUL. Základním předpokladem pro absolvování je finální prezentace před porotou a její kvalitativní posouzení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 18 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 9 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy inovačního a technologického managementu, řízením výzkumu a vývoje a transferem technologií v oblasti nových technologií (high-tech). Absolvováním kurzu získá student znalosti a dovednosti potřebné pro zahájení podnikání a plánování kariéry v oblasti high-tech technologií.
Rozebrat případovou studii. Navrhnout organizační strukturu firmy. Prezentovat projekt. Řídit výzkumně-vývojové projekty. Dokumentovat řízení projektů vědy a výzkumu.
Předpoklady
Student by měl mít základní znalosti v rozsahu středoškolského studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace skupinové práce

Zápočet: účast na seminářích min. 80 %, prezentace na semináři na přidělené téma.
Doporučená literatura
 • C. Freeman. The Economics of Industrial Innovation.. Frances Printer; London. 2nd Ed., 1982.
 • C.M. Christensen. The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail (3rd Edition).. HBS Press; Cambridge; MA., 2003.
 • E. Ries. The lean startup.. New York. Crown Business, 2011. ISBN 978-0-307-88789-4.
 • P. Drucker. Innovation and entrepreneurship.. Routledge. (1st Ed.), 2015. ISBN 978-1138168343.
 • P. Trott. Innovation Management and New Product Development (4th Edition). Prentice Hall / Finantial Times;. London, 2008.
 • R. Leifer - G. Colarelli O'Connor - L.S. Peters. Radical Innovation.. Harward Business School Press; Boston; MA., 2000.
 • T. Jones. New Product Development: An Introduction to a Multifunctional Process. Butterworth-Heinemann. Oxford, 1997.
 • T.J. Allen. Managing the Flow of Technology.. MIT Press. Cambridge; MA, 1977.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní