Předmět: Cizí jazyk - Angličtina 2

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Cizí jazyk - Angličtina 2
Kód předmětu KCJ/A2S
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Technical support, reporting to clients, dealing with complaints (causes,responding to complaints) 2. Wave power (describing motion), engines, cooling and heating 3. Sports data, sensors (explaining forces, describing forces), positioning (expressing calculations and measurements) 4. Properties (statig objectives, describing properties), resistance, results (explaining results) 5. Working robots, eco-friendly planes, free-flying sails, marking stages of a presentatin 6. Zero emission (needs, problems, solutions), technical change, vehicle safety

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - upevňovat odbornou slovní zásobu
Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/A1S

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej

- účást na seminářích - absolování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - absolování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • BONAMY, David. Technical english. 2nd impression. Harlow, Essex: Pearson Longman, 2008. ISBN 9781405845540.
  • BONAMY, David. Technical English 3. 3th impression. Harlow, Essex: Pearson Longman, 2013. ISBN 9781408229477.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr