Předmět: Angličtina komunikativně I

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Angličtina komunikativně I
Kód předmětu KCJ/AK1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Jazykové kompetence: slovní zásoba, větné struktury, komunikativní dovednosti. Témata: - Networking starting conversations, talking about jobs, showing interest in other people, exchanging information - Meetings running a face-to-face meetings, video/teleconferencing

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak mluvení - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby z oblasti hospodářského jazyka v návaznosti na povinné předměty
Studenti získají jazykové znalosti na úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která navazuje na úroveň korespondujícího povinného předmětu.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolvování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • CROWTHER-ALWYN, John. Business roles: [12 simulations for business English]. Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521648491.
  • KERRIDGE, David. International business role plays: [intermediate]. Addlestone: Delta, 1997. ISBN 1900783002.
  • SCHOFIELD, James a Anna OSBORN. Speaking. London: HarperCollins, 2011. ISBN 9780007423231.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní