Předmět: Optimalizační metody v ekonomické praxi

» Seznam fakult » EF » KSY
Název předmětu Optimalizační metody v ekonomické praxi
Kód předmětu KSY/OME
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rozkovec Jiří, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování. 2. Lineární optimalizační modely. 3. Programové produkty pro optimalizaci. 4. Diskrétní modely - formulace, metody řešení. 5. Optimalizace se zahrnutím pevných nákladů. 6. Optimalizace nelineárních úloh s jednotkovými náklady závislými na rozsahu produkce. 7. Vícekriteriální programování. 8. Vícekriteriální hodnocení variant. 9. Cílové programování. 10. Optimalizace portfolia. 11. Simulace a jejich využití v optimalizačních úlohách. 12. Analýza obalu dat (DEA - Data Envelopment Analysis) - nástroj pro měření efektivity rozhodovacích jednotek. 13. Základní modely DEA. 14. Zvyšování efektivity rozhodovacích jednotek pomocí optimalizace vstupů a výstupů Semináře (témata): Semináře navazují na přednášku (praktická aplikace přednášené problematiky). 1. Příklady praktických optimalizačních problémů. 2. Úloha lineárního programování (ÚLP), grafické řešení ÚLP. 3. Jednofázová simplexová metoda. 4. Dvoufázová simplexová metoda, ekonomická interpretace výsledků. 5. Programové produkty pro optimalizaci. 6. Pokročilé programové produkty pro optimalizaci. 7. Duální ceny a jejich ekonomická interpretace. 8. Analýza citlivosti optimálního řešení 9. Diskrétní modely, úlohy se zahrnutím pevných nákladů. 10. Nelineární úlohy. 11. Vícekriteriální programování. 12. Metody vícekriteriálního hodnocení variant.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s optimalizačními metodami používanými v ekonomické praxi, s principy konstrukce a s počítačovým řešením optimalizačních metod pomocí vybraných programových produktů (Excel, LINDO, Mathematica).
aplikace matematických modelů při řešení optimalizačních úloh v ekonomické praxi a dalších oblastech, řešení optimalizačních úloh pomocí počítače
Předpoklady
základy diferenciálního a integrálního počtu, lineární algebra

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Formou seminární práce vyřešit zadané příklady. Zkouška: písemná, min 70 % bodů.
Doporučená literatura
 • Online manuály firmy LINDO Systems Inc. dostupné z: https://www.lindo.com/.
 • DLOUHÝ, M. Simulace pro ekonomy. Oeconomica. Praha, 2005. ISBN 80-245-0973-3.
 • DOSTÁL, P. a J. PETRUCHA. Optimalizační metody v informačním managementu. Akademické nakladatelství CERM. Brno, 2013. ISBN 80-7204-852-6.
 • EISELT, H. A. a C. L. SANDBLOM. Operations Research: A Model-Based Approach. Springer. Berlin, 2012. ISBN 978-3-642-31053-9.
 • JABLONSKÝ, J. Operační výzkum. Professional Publishnig. Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-.
 • KOŘENÁR, V., et al. Optimalizační metody. Oeconomica. Praha, 2003. ISBN 80-245-06092.
 • KUBIŠOVÁ, A. Operační výzkum. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Jihlava, 2014. ISBN 978-80-87035-83-2.
 • LANGE, K. Optimization. New York, 2013. ISBN 978-1-4614-5837-1.
 • LYER, P. Operations research. New Delhi, 2008. ISBN 978-0-07-066902-4.
 • PÁNKOVÁ, V. Nelineární modely a metody. Oeconomica. Praha, 2002. ISBN 80-245-0426-X.
 • PELIKÁN, J. Diskrétní modely. VŠE Praha. Praha, 1999. ISBN 80-7079-179-9.
 • PELIKÁN, J., et al. Kvantitativní management. Oeconomica. Praha, 2011. ISBN 978-80-24518-30-5.
 • Výkový software. LINDO Systems, Excel, Matematica..
 • ZHU, J. Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets. London, 2015. ISBN 978-3-319-06646-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní