Předmět: Bakalářský seminář

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Bakalářský seminář
Kód předmětu ITE/BS
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D.
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Každý student musí na začátku semináře vystoupit s tezemi své diplomové práce a obhájit je před svými kolegy ve studijním oboru. V průběhu semináře pak musí znovu vystoupit s výsledky řešení své diplomové práce a ty opět obhájit v diskusi se svými kolegy ve studijním oboru. Studenti, kteří právě neobhajují své teze nebo výsledky diplomové práce, se aktivním způsobem zúčastní diskuse jako oponenti svých kolegů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je zaměřen na diskusi o cílech bakalářské práce a způsobu jejich dosažení. Každý student musí v průběhu semináře dvakrát vystoupit, obhájit teze a následně výsledky své bakalářské práce a svůj osobní přínos. Hodnotí se také zapojení studenta do diskuse při ostatních obhajobách.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích, úspěšná prezentace tezí bakalářské práce.
Doporučená literatura
  • Plíva, Z., Drábková, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní