Předmět: Biologické a akustické signály

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Biologické a akustické signály
Kód předmětu ITE/BSI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koldovský Zbyněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek 1) Biologické a akustické signály: akční potenciál, EKG, EEG, PCG, CP, zvuk, lidský hlas 2) Návrh LTI FIR a IIR filtru pro konkrétní účel 3) Adaptivní filtry 4) Spektrální analýza signálů 5) Detekce událostí, Identifikace 6) Audio efekty 7) Slepá separace ve zpracování zvuku a biologických signálů Témata cvičení 1) Záznam zvuku, nahrávání EKG, import dat do Matlabu , vizualizace 2) Ekvalizace zvuku 3) Odstraňování artefaktů pomocí LTI filtrů z EKG, EEG 4) Problém driftu isolinie v EKG signálu 5) Spektrální analýza EEG 6) Detekce QRS komplexu a P vlny v EKG, detekce EEG rytmů 7) Identifikace srdeční odezvy 8) Reverb a delay efekt 9) Chorus, Flanger, Phaser a jiné modulace zvuku 10) Kompresor, Expander, Side-komprese, vícepásmová komprese

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu se studenti seznámí se základními metodami zpracování biologických a zvukových signálů
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace, doporučené předchozí absolvování předmětu PZS

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Podmínkou zkoušky je správné zodpovězení zadaných otázek.
Doporučená literatura
  • J. Uhlíř, P. Sovka. Číslicové zpracování signálů. ČVUT PRAHA, 1995. ISBN 80-01-02613-2.
  • Rangaraj M. Rangayyan. Biomedical Signal Analysis: A Case-Study. John Wiley & Sons Inc (sea) Pte Ltd., 2002. ISBN 981412611X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní