Předmět: Diagnostika a spolehlivost

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Diagnostika a spolehlivost
Kód předmětu ITE/DSP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Témata přednášek : Úvod do diagnostiky, základní pojmy, modely poruch. Zcitlivění cesty. Zcitlivění cesty pro složitější kombinační obvody, D-algoritmus. Design flow. Tabulky úplných testů.Minimalizace testů. Náhodné a pseudonáhodné testy. Simulace testů, slovníky poruch. ATPG. Komprese diagnostických dat, příznaková analýza. Návrh pro snadnou diagnostiku, vestavěné diagnostické prostředky, zápis do rozhraní. Generování testű pro sekvenční obvody. Zabezpečení proti poruchám, samočinně kontrolované obvody. Hlídací časovač. Testování obvodů LSI a VLSI: mikroprocesorů, pamětí a PLA. Technické vybavení pro diagnostiku. Úvod do teorie spolehlivosti. Spolehlivostní modely. Zálohování systémů, statická a dynamická záloha. Systémy odolné proti poruchám, jejich návrh a použití. Program cvičení : Poruchy v číslicových obvodech, modely poruch. Sledování struktury IO pomocí skanovacího elektronového mikroskopu. Intuitivní zcitlivění cesty. Intuitivní zcitlivění cesty v obvodech s redundancí, D- algoritmus. Detekce a lokalizace poruch v kombinačních obvodech Tabulky úplných testů. Minimalizace testů Komprese diagnostických dat, slovníky poruch. Zabezpečení proti poruchám, vestavěné diagnostické prostředky Zápis do rozhraní Diagnostické prostředky pro autonomní testování Příznaková analýza Výpočty spolehlivostních parametrů, zálohování systémů. Zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oboru návrhu číslicových systémů o znalosti o spolehlivosti a diagnostických metodách. Tyto znalosti jsou nutné pro technicky a obchodně úspěšný vývoj výrobku a jeho snadný servis. Hlavními tématy jsou: odhad a modelování spolehlivosti, zvyšování spolehlivosti zálohováním, vliv lidského činitele, vznik poruch v číslicových systémech, metody diagnostiky složitých systémů, lokalizace poruch,návrh pro snadnou diagnostikovatelnost, systémy odolné proti poruchám.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Předpokládá se znalost látky z předmětu Číslicové počítače.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Doporučená literatura
  • HLAVIČKA, J. Diagnostika a spolehlivost - cvičení. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01714-1.
  • HLAVIČKA, J. Diagnostika a spolehlivost.. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01846-6.
  • Novák, O, Gramatová, E., Ubar, R. Handbook of Electronic Testing.. Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03318-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní