Předmět: Snímání, digitalizace a zpracování dat

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Snímání, digitalizace a zpracování dat
Kód předmětu ITE/DZD*Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D.
  • Paleček Karel, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah předmětu: 1. Zpracování obrazových signálů, počítačová grafika versus počítačové vidění, reprezentace obrazu, analýza obrazu, obrazová funkce. 2. Pořízení obrazu, radiometrie, rovnice ozáření a zjištění tvaru předmětu ze stínování, odrazivost předmětu, tvar z fotometrického sterea, Vznik intenzitního 2D obrazu, popis používaných snímacích zařízeních-kamery, optická část kamery, snímače světelné energie-CCD a CMOS čidla. 3. Barevné prostory, geometrické transformace obrazu-transformace souřadnic bodů, aproximace jasové funkce, transformace hodnot jasu-jasové korekce, transformace jasové stupnice. 4. Transformace jasu, diskrétní lineární integrální transformace-Fourierova, kosinová, Hadamardova, vlnková transformace, využití LDT při zpracování obrazu. 5. Filtrace šumu, statistický princip filtrace šumu, lokální filtrace, lineární a nelineární metody vyhlazování obrazu, hledání hran v obrazu I. 6. Hledání hran v obrazu II., konvoluční masky aproximující derivaci obrazové funkce, hrany jako průchody nulou druhé derivace obr. funkce, obnovení obrazu při známé degradaci. 7. Segmentace obrazu prahováním, segmentace na základě detekce hran, segmentace srovnáváním se vzorem. 8. Binární matematická morfologie 9. Šedotónová matematická morfologie 10. Skelet a označování objektů, granulometrie, morfologická segmentace a rozvodí 11. Identifikace oblastí, reprezentace a popis tvaru 12. Využití 2D konvoluce a korelace, detekování oblastí 13. Příznaky pro rozpoznávání obrazů 14. Rozpoznávání objektů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy a principy snímaní, záznamu, kódování a komprese dat (obraz, zvuk, video).
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Zkouška je písemná.
Doporučená literatura
  • Hlaváč, V., Sedláček, M. Zpracování signálů a obrazů. 2. přeprac. vyd.. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03110-0.
  • Chaloupka, J. Přednášky, cvičení - DZD*Z. Liberec, TUL.
  • Navrátil, P. Počítačová grafika a multimédia. ČR, 2006. ISBN 80-86686-77-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínská technika (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní