Předmět: Elektronická dokumentace

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Elektronická dokumentace
Kód předmětu ITE/EDOK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Huněk Martin, Ing. Bc. M.Eng.
  • Petržílka Leoš, Ing.
  • Drábková Jindra, Ing. Ph.D.
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Tvorba technické zprávy, prezentace, referát, poster 2. Textové procesory 3. Tabulkové procesory 4. Příprava prezentace 5. Grafické objekty 6. TeX, LaTex 7. OCR - rozpoznávání textu Cvičení: 1. Technický strojní výkres (Formáty, pravidla? ukázky) 2. Ovládání základních programů 1 3. Ovládání základních programů 2 4. Tvorba technické zprávy na zadané téma + tvorba prezentace 5. Vlastní prezentace (+ TeX) 6. Vlastní prezentace (+ grafické nástroje) 7. Vlastní prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s formami elektronické dokumentace, se zásadami pro její tvorbu a se základními programovými prostředky pro její tvorbu
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvování testů a znalost odpřednášené látky.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z. ? DRÁBKOVÁ, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací na FM TUL.. Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.
  • webové stránky. www.openoffice.org.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní