Předmět: Lékařská elektronika

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Lékařská elektronika
Kód předmětu ITE/ELM*Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
  • Holada Miroslav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní elektronické prvky a obvody 2. Přehled a parametry základních pasivních prvků 3. Základní prvky pro zpracování a úpravu analogových signálů 4. Polovodiče - tranzistory, parametry, charakteristiky 5. Operační zesilovač, vlastnosti, charakteristiky, zapojení s OZ 6. Úvod do číslicové elektroniky 7. Charakteristika číslicových signálů, základní logické operátory, zápis logických funkcí, číselné soustavy, kódy 8. Kombinační logické obvody, základní logické obvody 9. Pravdivostní tabulka, Karnaughova mapa, realizace úloh se základními logickými obvody; dekodér, multiplexor 10. Sekvenční logické obvody; princip realizace, R-S obvod, hladinový D-klopný obvod, Master/Slave obvody 11. Aplikace klopných obvodů; registry, čítače paměti a jejich rozdělení 12. Převodníky, sběrnice 13. Počítače; stručný historický přehled, mikroprocesory a jejich vývoj 14. Architektura mikrokontroléru CISC a RISC, Mikroprocesor PICAXE Cvičení: 1. Měření napětí (střední a efektivní hodnota) a proudů, měření frekvence; seznámení s měřícími přístroji. 2. Realizace funkčního vzorku stabilizátoru napětí. (návod, form) 3. Výpočty tranzistorového zesilovače. 4. Měření vlastností tranzistorového zesilovače. (návod), form) 5. Operační zesilovače (komparátor, zpětnovazební zapojení). (návod, form) 6. Charakteristiky logických hradel (návod, form) 7. Realizace zadaných logických funkcí pomocí hradel NAND. (zadání, form) 8. Realizace zadaných logických funkcí pomocí multiplexoru a dekodéru. (form) 9. Sekvenční obvody - klopné obvody RS a D, obvody typu Master-Slave (návod, form) 10. Aplikace klopných obvodů JK a D - zapojování registrů, čítačů. (návod, form) 11. Integrované čítače, paměti a jejich aplikace v logickém řízení (řízení křižovatky). (návod, form) 12. Měření na převodnících D/A a A/D, užití binárního a hexadecimálního kódu. (návod, form) 13. Platforma PICAXE (návod) 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základy analogové a číslicové elektroniky na výkladu funkce, vlastností a aplikace základních prvků (pasivní součástky, tranzistory bipolární a unipolární, operační zesilovače, hradla a klopné obvody) a nejjednodušších obvodů (zesilovač, registr, čítač, paměť, procesor).
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Novák, O. - Doležal, I. - Nouza, J. - Kolář, M. Elektronika. Skriptum TUL, Liberec 2001, ISBN 80-7083-499-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínská technika (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní