Předmět: Elektronická zařízení

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Elektronická zařízení
Kód předmětu ITE/EZA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Petržílka Leoš, Ing.
 • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek : Terminologie návrhových systémů (Control Panel, Modul Librar, Schematics a Layout) Obecný postup návrhu Elektronických zařízení, trendy vývoje elektronických zařízení, CAx systémy pro návrh a výrobu EZ Obecné vlastnosti eCADů (Návrhová pravidla, vrstvy, placement, finální úpravy motivu, ERC, DRC, routery, termo-analýzy, 3D-kontroly, postprocesy) Vlastnosti DPS (Zatížitelnost, konstrukce pájecích plošek, kapacita, odpor, indukčnost, impedance , EMC) Technologie výroby DPS (Materiály pro DPS, postup výroby, finish, obrysové opracování, kontrola, chyby) Technologie osazování DPS (THT/SMT, metody osazování, pájení a odsávání, chyby osazování, testování a kontrola kvality, rework) Kompletace elektronických zařízení, životní cyklus Ekologie procesů Související normy Návrh vybraných obvodů, např. DC/DC převodníky napětí, lineární stabilizátory - ztrátový výkon, filtrace napájení, přepěťová ochrana, GND analogových a číslicových obvodů, zemní smyčky, antialiazing filtry, posílení a/nebo galvanické oddělení DIO, návrh DPS s řízenou impedancí, ovládání napěťových okruhů prostřednictvím procesoru (izolační vzdálenosti, indukce, oddělení Fyzikální principy dílčích prvků zařízení Program cvičení : Tvorba knihovních symbolů, Napájecí konstrukce, Router, nastavení, optimalizace motivu, ERC, DRC, nastavení, typy chyb Návrh obvodů pro zápočet praxe v PCBlabu Osazování součástek Výpočtová cvičení Měření na reálných deskách podle zájmu a možností - Exkurze

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na problematiku návrhu elektronických zařízení a praktickou dovednost s ním v reálném návrhovém systému. Jsou probírána témata z oblasti návrhu a technologie výroby desek plošných spojů (DPS), elektrických vlastností DPS, přípravy výroby DPS. Studenti jsou seznámeni také s problematikou technologie osazování součástek na desky plošných spojů a související problematikou vlastností součástek
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z vyučované oblasti
Předpoklady
Podmínka registrace: znalosti na úrovni předmětu Elektronika

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Návrhy : fungující úlohy dle zadání Zápočet : docházka, splnění úloh cvičení, event. zodpovězení doplňujících otázek
Doporučená literatura
 • Coombs C. F. Printed Circuit Handbook, McGraw-Hill publishing 2001. McGraw-Hill, 2001. ISBN 0-07-135016-0.
 • DOLEŽAL, I. a kol. Analogová elektronika.. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-136-8.
 • NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-137-5.
 • Starý, Šandera, Kahle. Plošné spoje a povrchová montáž. Skriptum VUT. VUT Brno, 1999. ISBN 80-214-1499-5.
 • Szendiuch. Technologie elektronických obvodů a systémů, VUT. Brno, 2002. ISBN 80-214-2072-3.
 • Szendiuch. Základy technologie mikroelektronických obvodů a systémů, VUTium. VUTium Brno, 2006. ISBN 80-214-3292-6.
 • Valentová P., Valenta E. a kol. Elektromagnetická kompatibilita. Grada, 1998. ISBN 80-7169-568-8.
 • Záhlava. Metodika návrhu plošných spojů. Skriptum ČVUT. Praha, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní