Předmět: Interakce člověka s počítačem

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Interakce člověka s počítačem
Kód předmětu ITE/ICP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jeníček Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1) smysly, zrak, barvy a barevné prostory, rastrový obraz, vektorový obraz komprese obrazu 2) video, komprese videa 3) 3D formáty, 3D zobrazování a snímání 4) zvuk, komprese zvuku 5) principy návrhu realtime audiovizuální aplikace 6) základy OpenGL, orientace v prostoru 7) programování v OpenGL, pricipy, nadstavby 8) vektorová písma, GUI, animace 9) osvětlovací modely, stínování, průhlednost 10) texturování, antialiasing, mlha 11) vyhledánání v prostoru a detekce kolizí, fyzikální simulace, AI 12) úvod do shaderů 13) programování pomocí shaderů 14) prezentace projektu

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Přednáška
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu interakce člověka s počítačem je seznámit studenty s tvorbou virtuálních objektů. Studenti se seznámí s metodami návrhu a realizace interaktivních multimediálních aplikací a budou schopni vytvořit jednoduchý dynamický virtuální svět.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Znalost strukturovaného a objektového programování v C++ (nebo C#, Java, Python apod.).

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet je udělen v případě, že student prokázal splnění všech zadaných úloh a že se aktivně účastnil všech cvičení. Zkouška: písemná, ústní, projekt.
Doporučená literatura
  • G. Sellers, R. S. Wright, N. Haemel. OpenGL SuperBible, Seventh Edition. 2016. ISBN 9780672337475.
  • ROST, Randi J a Bill LICEA-KANE. OpenGL shading language. 2010. ISBN 9780321637635.
  • SHREINER, D. - DAVIS, T. - WOO, M. - NEIDER, J. OpenGL. Praha: Computer Press, 2006.
  • Shreiner, D. OpenGL programming guide: the official guide to learning OpenGL, version 4.3. 2013. ISBN 978-0321773036.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní