Předmět: Vybrané kapitoly z teorie signálu, biologické a akustické signály

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Vybrané kapitoly z teorie signálu, biologické a akustické signály
Kód předmětu ITE/KSA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Koldovský Zbyněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek 1) Biologické a akustické signály: akční potenciál, EKG, EEG, PCG, CP, zvuk, lidský hlas 2) Praktická spektrální analýza - Diskrétní Fourierova transformace 3) Návrh LTI FIR a IIR filtru pro konkrétní účel 4) Stochastické signály: střední hodnota a rozptyl 5) Kvadratická kritéria pro porovnávání signálů: kovariance a křížová kovariance 6) Optimální filtry ve smyslu kvadratické vzdálenosti: Wienerův filtr 7) Adaptivní filtry: LMS a RLS 8) Analýza hlavních komponent 9) Slepá separace signálů pomocí analýzy nezávislých komponent Témata cvičení 1) Import a práce s daty v Matlabu, vizualizace 2) Odstranění části frekvenčního pásma ze signálu pomocí DFT 3) Odstranění části frekvenčního pásma ze signálu pomocí FIR a IIR filtrů 4) Sledování střední hodnoty a rozptylu signálu pomocí klouzavého průměru, detekce QRS v EKG 5) Kovarianční matice vícerozměrných signálů a metoda synchronizovaného průměrování 6) Výpočet a použití Wienerova filtru k odečítání referenčního signálu: audio a zpracování fetálního EKG 7) Adaptivní odečítání referenčního signálu pomocí LMS 8) Rozklad a rekonstrukce dat pomocí PCA: EKG, fetální EKG, EEG, audio 9) Rozklad a rekonstrukce dat pomocí ICA: EKG, fetální EKG, EEG, audio

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
V předmětu se studenti seznámí se základními i mírně pokročilými metodami zpracování biomedicínských signálů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínské inženýrství (14) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní