Předmět: Výpočty, simulace a vizualizace Matlab

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Výpočty, simulace a vizualizace Matlab
Kód předmětu ITE/MATLB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šeps Ladislav, Ing.
  • Kuchařová Michaela, Ing.
  • Paleček Karel, Ing. Ph.D.
  • Málek Jiří, Ing. Ph.D.
  • Koldovský Zbyněk, prof. Ing. Ph.D.
  • Boháč Marek, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky 1) Základní operace lineární algebry v Matlabu 2) Základní příkazy a programování funkcí a skriptů v Matlabu 3) Symbolické počítání 4) Vizualizace (2D, 3D) 5) Pokročilé operace lineární algebry 6) Optimalizace 7) Základy programování uživatelských rozhraní Cvičení 1) Základní operace v Matlabu 2) Programování v Matlabu 3) Analytická řešení matematických úloh 4) Vizualizace 5) Pokročilé operace 6) Používání nástrojů pro optimalizaci, funkce fminsearch 7) Základy programování GUI v Matlabu, příkaz guide

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se věnuje základům používání Matlabu
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvování testů, vypracování zápočtové úlohy
Doporučená literatura
  • Miroslav Balda. Úvod do MATLABu. Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-404-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní