Předmět: Multimediální technologie

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Multimediální technologie
Kód předmětu ITE/MT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek 1. Multimédia a jejich základní charakteristiky 2. Snímání a zpracování zvukových signálů 3. Metody komprese zvuku 4. Snímaní obrazových dat 5. Uložení obrazových dat, datové formáty, rastrová a vektorová grafika 6. Snímání a předzpracování obrazových dat v medicíně 7. Stereoskopie, principy snímání 3D obrazů 8. Komprese obrazových dat 9. Pořízení video nahrávek, základní principy, vliv osvětlení 10. Zpracování video nahrávek 11. Komprese videa 12. Vyhodnocování kvality multimediálních dat 13. Web a multimédia 14. Speciální efekty u obrazu, zvuku a videa Náplň cvičení 1. Záznam zvuku, obrazu a videa, seznámení se s laboratorní technikou 2. Zpracování zvukových dat ve formátu WAV 3. Zpracování zvukových dat ve formátu MP3 4. Snímání a předzpracování obrazových dat pomocí webových kamer 5. Programování jednoduchých metod pro předzpracování obrazu 6. Předzpracování obrazových dat z lékařských obrazových snímacích zařízení 7. Základní metody pořízení 3D obrazu 8. Práce s obrazovými daty ve formátu JPG 9. Pořízení video nahrávek 10. Zpracování a střih videa a zvuku 11. Rozbor dat z komprimovaných videonahrávek 12. Zhodnocení kvality pořízených multimediálních dat objektivními metodami 13. Použití multimédií ve webových aplikacích 14. Vytváření speciálních efektů u zvuku a videa

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy a principy multimediálních technologií (obraz, zvuk, video). Studenti se dále seznámí s principy snímaní, záznamu, kódování a komprese multimediálních dat.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Zkouška je písemná.
Doporučená literatura
  • Hlaváč, V., Sedláček, M. Zpracování signálu a obrazu. Praha, 1999.
  • Chaloupka, J. Přednášky, cvičení - MT. Liberec, TUL.
  • Myslín, J. Digitální video v praxi. 2005.
  • Navrátil, P. Počítačová grafika a multimédia. 2006. ISBN 80-86686-77-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní