Předmět: Výpočty, simulace a vizualizace Matlab

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Výpočty, simulace a vizualizace Matlab
Kód předmětu ITE/MTLB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holada Miroslav, Ing. Ph.D.
  • Čmejla Jaroslav, Ing.
  • Kounovský Tomáš, Ing.
Obsah předmětu
Předmět se věnuje základům používání skriptovacího programovacího jazyka Matlab. Přednášky 1) Syntaxe jazyku Matlab a základní příkazy 2) Programování funkcí a skriptů, vektorizace výrazů, datové typy 3) Symbolické počítání 4) Vizualizace (2D, 3D) 5) Optimalizace 6) Základy programování uživatelských rozhraní 7) Paralelní výpočty Cvičení 1-2) Základní operace v Matlabu 3-4) Programování v Matlabu 5-6) Analytická řešení matematických úloh 7-8) Vizualizace pomocí příkazu plot, plot3 a mesh a práce s grafy 9-10) Používání funkcí pro optimalizaci, řešení vybraných optimalizačních úloh 11-12) Programování GUI v Matlabu - vytvoření menší aplikace 13-14) Nastavení, instalace a používání Parallel Computing Toolbox a MATLAB Distributed Computing Server

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení, E-learning
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit posluchače základům syntaxe programovacího jazyka Matlab, programování skriptů a funkcí a používání základních i pokročilejších nástrojů Matlabu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky pro registraci.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Test

Účast na cvičeních a dostatečný počet bodů z odevzdaných úloh a zisk dostatečného počtu bodů ze zápočtového testu.
Doporučená literatura
  • Balda, M. Úvod do Matlabu, Západočeská universita Plzeň, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní