Předmět: Pokročilé metody rozpoznávání řeči

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Pokročilé metody rozpoznávání řeči
Kód předmětu ITE/PMR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nouza Jan, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Řeč jakožto významný zdroj informace a prostředek komunikace. Problémy a výzvy počítačového rozpoznávání řeči. 2. Principy a metody parametrizace řečového signálu 3. Kepstrum a kepstrální příznaky 4. Skryté markovské modely (HMM), nástroj HTK, trénování a testování. 5. Využití HMM pro rozpoznávání izolovaných slov. Viterbiho dekodér. 6. Fonémové orientované rozpoznávání. 7. Trénování fonémových modelů, tvorba trénovaní databáze. 8. Principy rozpoznávání sekvence slov - rozšířený Viterbiho dekodér. 9. Gramatiky. Pravděpodobnostní jazykový model pro rozpoznávání řeči a jeho tvorba. 10. Metody dalšího zlepšování úspěšnosti systémů rozpoznávání řeči. 11. -14. Práce na samostatném nebo týmovém projektu. Laboratorní cvičení 1. Nahrávky izolované a spojité řeči. Příprava dat pro pozdější úlohy. 2. Seznámení s programovým balíkem HTK (Hidden markov model ToolKit) 3. Parametrizace řečových signálů pomocí HTK 4. Trénování jednoduchých celoslovních modelů pomocí HTK 5. Provádění a vyhodnocování rozpoznávacích testů pomocí HTK 6. Tvorba databáze pro trénování fonémových modelů 7. Rozpoznávání slov pomocí fonémových modelů 8. Tvorba gramatik. 9. Rozpoznávání sekvencí slov. 10. Tvorba jazykového modelu 11. -14. Práce na samostatném nebo týmovém projektu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Semestrální práce - 150 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na Počítačové zpracování řeči, přičemž prohlubuje znalosti zejména v oblasti principů a algoritmů automatického rozpoznávání řeči. Studenti se seznámí se základy modelování řeči pomocí pravděpodobnostních modelů a s algoritmy rozpoznávání izolované a spojité řeči. Ve cvičeních budou mít k dispozici programové balíky a nástroje, které jim usnadní tvorbu modulů a přípravu experimentů. Součástí výuky je i samostatná práce na malém semestrálním projektu.
Student získá rozšířené poznatky o moderních metodách počítačového rozpoznávání řeči.
Předpoklady
Podmínka registrace: zkouška z předmětu Počítačové zpracování řeči.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Známka je udělena na základě zhodnocení projektu.
Doporučená literatura
  • Huang X., Acero A., Hon H.-W. Spoken Language Processing. A Guide to Theory, Algorithm and System Development. Prentice Hall. New Jersey, 2001.
  • Nouza J. (editor). Počítačové zpracování řeči (cíle, problémy, metody a aplikace). Technická univerzita v Liberci, 2001.
  • Psutka J. Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia. Praha, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní