Předmět: Technická dokumentace, řízení projektů

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Technická dokumentace, řízení projektů
Kód předmětu ITE/TDO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Petržílka Leoš, Ing.
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Tvorba technické dokumentace ve strojírenství, základy zobrazování, normy pro tvorbu technické dokumentace. Pravoúhlé promítání na více průměten. Průniky, zobrazování v řezech a průřezech. 2. Metody kotování na technických výkresech. Zvláštní způsoby kótování. Technologičnost kótování. Předpis jakosti povrchu na technických výkresech. Konstrukční materiály a polotovary. Zobrazování normalizovaných prvků na technických výkresech. 3. Přesnost rozměrů-toleranční soustava. Přesnost tvaru a polohy. Předpis přesnosti na technických výkresech. Základy elementárních konstrukcí. Aplikace metod konstruování. Úvod do problematiky CAD systému pro strojírenství. Modelování strojních součástí 4. Základní pravidla vytváření zpráv pro TU Liberec, struktura dokumentace, korektorské značky, prezentace 5. Textové procesory, typografická pravidla, referát, poster 6. Správa elektronických dokumentů, Tabulkové procesory, 7. Elektrotechnická dokumentace, schématické značky a schémata, profesní typy dokumentů, návrhové systémy Cvičení 1. Skicování modelů 2. Tvorba výrobního výkresu dle zadání (AutoCAD, ProEngineer) 3. Tvorba výrobního výkresu dle zadání (AutoCAD, ProEngineer) 4. Práce s textem 5. Práce s tabulkami 6. Práce se zdroji informací, orientace v katalogových listech, on-line nástroje 7. Základní vlastnosti CAD systémů pro elektrotechniku. Čtení schémat, osazovacích výkresů, kusovníků, generování výrobních dat.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s formami elektronické dokumentace, se zásadami pro její tvorbu a se základními programovými prostředky pro její tvorbu.
Cílem je umět se orientovat v technické dokumentaci a umět vytvářet základní dokumenty
Předpoklady
Nejsou žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvování testů a znalost odpřednášené látky. Zkouška se skládá z obhajoby odevzdaných semestrálních prací a ústního přezkoušení.
Doporučená literatura
  • FOŘT, Petr, KLETEČKA, Jaroslav. AutoCAD 2014: učebnice. 1. vyd.. 2014. ISBN 978-80-251-4154-0.
  • PLÍVA, Z., J. DRÁBKOVÁ, J. KOPRNICKÝ a L. PETRŽÍLKA. Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené vydání.. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-049-1.
  • POLÁČEK, Dušan. Technické kreslení podle mezinárodních norem.. Ostrava, 1995. ISBN 80-857-8028-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínské inženýrství (14) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní