Předmět: Principy kritického myšlení

» Seznam fakult » FM » KFL
Název předmětu Principy kritického myšlení
Kód předmětu KFL/PKM*M
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
 • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurs seznamuje posluchače s významnými tématy evropského myšlení, zaměřeného na výklad celku světa. Kritické myšlení a povaha vědecké teorie se demonstruje na kosmologických modelech. 1. Vznik kritického myšlení jako negace mytologií ve starověkém Řecku 2. Celek a část bytí: kosmologické rámce v době před Platónem 3. Myšlenka neohraničenosti a nekonečna ve starověkém Řecku 4. Geocentrismus: aristotelsko-ptolemaiovský model a jeho inovace 5. Renesanční obrat: Kusánský, Koperník, Bruno 6. Počátek novověké vědy: Brahe, Kepler, Galilei 7. Základy Newtonovy fyziky a teologie 8. Situace ve fyzice před Einsteinovým vystoupením 9. Speciální a obecná teorie relativity 10. Einsteinův kosmologický model a jeho kritikové 11. Nestacionární vesmíry a jejich modely 12. Chaotický inflační vesmír, kvantový prostor a pluriversum 13. Rezerva, zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs demonstruje principy kritického myšlení na výkladu celku bytí od mytologických dob po současné názory na vesmír. Považuje metody ověřování pravdivosti názorů za smysluplné jen tehdy, pokud jsou podřízeny úhrnnému paradigmatu současné vědy, jímž je evoluční paradigma.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

1. Účast na přednáškách, doložená zápisky; 2. Výpisky z 23. kapitoly skript Principy kritického myšlení; 3. Předchozí kapitoly 1-22 stínují přednášky a jsou s nimi zástupné.
Doporučená literatura
 • BARNES, J., HARE, R. M., CHADWICK, H. Zakladatelé myšlení : Platón, Aristotelés, Aurelius Augustinu. Praha: Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0363-3..
 • Barow, John D. Teorie ničeho.
 • Barrow J. D. Teorie všeho.
 • Brian Greene. Elegantní vesmír..
 • Grygar, J. Vesmír jaký je. Panorama Praha, 1997.
 • HAWKING Stephen W. Stručná historie času.
 • KOYRÉ, Alexandre. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Praha: Vyšehrad 2004, ISBN80-7021-586-0..
 • Milan Exner. Předplatónské modely vesmíru..
 • TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006.. ISBN 80-7185-819-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní