Předmět: Principy kritického myšlení

» Seznam fakult » FM » KFL
Název předmětu Principy kritického myšlení
Kód předmětu KFL/PKM*M
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
 • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurs seznamuje posluchače s významnými tématy evropského myšlení, zaměřeného na výklad celku světa. Kritické myšlení a povaha vědecké teorie se demonstruje na kosmologických modelech. 1. Vznik kritického myšlení jako negace mytologií ve starověkém Řecku 2. Celek a část bytí: kosmologické rámce v době před Platónem 3. Myšlenka neohraničenosti a nekonečna ve starověkém Řecku 4. Geocentrismus: aristotelsko-ptolemaiovský model a jeho inovace 5. Renesanční obrat: Kusánský, Koperník, Bruno 6. Počátek novověké vědy: Brahe, Kepler, Galilei 7. Základy Newtonovy fyziky a teologie 8. Situace ve fyzice před Einsteinovým vystoupením 9. Speciální a obecná teorie relativity 10. Einsteinův kosmologický model a jeho kritikové 11. Nestacionární vesmíry a jejich modely 12. Chaotický inflační vesmír, kvantový prostor a pluriversum 13. Rezerva, zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs seznamuje posluchače s významnými osobnostmi, etapami a tématy evropského myšlení, ať už filosofického nebo vědeckého, minulého nebo přítomného tak, aby vyhovoval přírodovědné orientaci studenta technického směru. Cílem je nastínit vývoj myšlení, které vždy usilovalo o teoretický výklad světa jako celku, s důrazem na kritické myšlení a jeho zásady a metody.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

1. Účast na přednáškách, doložená zápisky; 2. Výpisky z 23. kapitoly skript Principy kritického myšlení; 3. Předchozí kapitoly 1-22 stínují přednášky a jsou s nimi zástupné.
Doporučená literatura
 • BARNES, J., HARE, R. M., CHADWICK, H. Zakladatelé myšlení : Platón, Aristotelés, Aurelius Augustinu. Praha: Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0363-3..
 • Barow, John D. Teorie ničeho.
 • Barrow J. D. Teorie všeho.
 • Brian Greene. Elegantní vesmír..
 • Grygar, J. Vesmír jaký je. Panorama Praha, 1997.
 • HAWKING Stephen W. Stručná historie času.
 • KOYRÉ, Alexandre. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Praha: Vyšehrad 2004, ISBN80-7021-586-0..
 • Milan Exner. Předplatónské modely vesmíru..
 • TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006.. ISBN 80-7185-819-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní