Předmět: Fyzikální laboratoře

» Seznam fakult » FM » KFY
Název předmětu Fyzikální laboratoře
Kód předmětu KFY/FLM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kunc Štěpán, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Metody měření, matematické a grafické zpracování měření, chyby měření, zhodnocení výsledků měření. Frontální a individuální měření: hustota látek, moment setrvačnosti, Hookeův zákon, moduly pružnosti, rychlost zvuku a ultrazvuku, měrná tepelná kapacita, základní elektrické veličiny (rezistance, elektromotorické napětí, vnitřní odpor), závislost elektrického odporu na teplotě u různých materiálů, rychlostní rozdělení elektronů, charakteristika polovodičových prvků, ohnisková vzdálenost tenkých a tlustých čoček, vlnová délka světla.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní fyzikální měření, metody měření. Příprava experimentu, zpracování jeho výsledků a vyhodnocení. Měření v mechanice, termodynamice, elektřině a optice.
Studenti se seznámí se základy experimentálních měření ve fyzice.
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Absolvování předepsaných úloh, odevzdání příslušného počtu vyhovujících referátů a uspokojivé výsledky průběžné kontroly.)
Doporučená literatura
  • Brož,J. a kol. Základy fyzikálních měření II.. Praha: SPN, 1974.
  • Brož,J. a kol. Základy fyzikálních měření I.. Praha: SPN, 1983.
  • Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TUL, 2005. ISBN 80-7372-009-4.
  • Kopal, A. a kol. Fyzika I.. Liberec: TUL, 2009. ISBN 978-80-7372-477-1.
  • Mádr,V., Knejzlík,J., Kopečný,J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991. ISBN 80-03-00266-4.
  • Machonský,L., Burianová, L., Čmelík,M. Fyzikální laboratoře. Liberec: TUL, 2007. ISBN 978-80-7372-176-3.
  • Wagner, J., Kopal, A. Fyzika II. 2. vydání. Liberec: TUL, 1995. ISBN 80-7083-118-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní