Předmět: Elektronika

» Seznam fakult » FM » MTI
Název předmětu Elektronika
Kód předmětu MTI/ELK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Doležal Ivan, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
<u>Získané kompetence:</u> Pochopení realizace logických obvodů na elektronickém principu. Schopnost návrhu jednoduchých obvodů úpravy logických signálů. <u>Témata přednášek:</u> Standardní a Schottky spínací diody. Zenerova dioda, LED, optron, tyristor a triak a jejich použití. Bipolární a unipolární tranzistory - funkce, charakteristiky, základní režimy a parametry. Tranzistorový zesilovač a spínač. Dynamické parametry. Tvarovače, omezovače a převodníky úrovní signálů. Vnitřní zapojení a charakteristiky hradel různých technologií logických obvodů (úrovně, vstupy, výstupy, statický a dynamický proudový odběr, zpoždění). Klasifikace polovodičových pamětí a zapojení paměťových buněk. Časovací klopné obvody a generátory hodinového signálu. Ideální operační zesilovače a vybrané obvody z nich sestavené. A/D a D/A převodníky. <u>Náplň cvičení:</u> Seznámení s měřicím vybavením (osciloskop, generátor signálu, zapojovací přípravek). Měření na spínací a Zenerově diodě. Měření charakteristik NPN a MOSFET tranzistorů. Měření tranzistorového zesilovače a spínače. Měření charakteristik hradel různých technologií (LS, HC, HCT). Výpočty vybraných obvodů (stejnosměrných i v časové doméně), simulace obvodů (OrCAD PSpice). Měření základních zapojení s operačním zesilovačem. Měření na D/A a A/D převodnících.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá elektronickými prvky a obvody s důrazem na číslicovou techniku, t.j. především elektrickými parametry a vnitřním zapojením obvodů realizujících logické funkce kombinační i sekvenční, paměti a mikroprocesory. Do oblasti řídicích počítačů směřuje výklad A/D a D/A převodníků a ostatních obvodů interface. Výkladu výše uvedených partií nezbytně předchází popis funkce bipolárních i unipolárních tranzistorů, operačních zesilovačů a základních obvodů jimi realizovaných. Je zařazena také oblast zpracování elektronických měření z hlediska nejistot a problematika rušení a šumu.
Pochopení realizace obvodů na elektronickém principu. Schopnost návrhu jednoduchých obvodů úpravy signálů.
Předpoklady
Alespoň minimální znalosti analogové elektroniky, znalosti číslicové elektroniky např. dle předmětu Číslicová elektronika.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Doporučená literatura
  • Vobecký, J., Záhlava, V. Elektronika - součástky a obvody, principy a příklady. Praha, Grada, 2000.
  • Doležal, I. a kol. Analogová elektronika. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-136-8.
  • Láníček, R. Elektronika - obvody, součástky, děje. BEN, Praha, 1998.
  • Neumann, P., Uhlíř, J. Elektronické obvody a funkční bloky 1. ČVUT, Praha, 1999.
  • Neumann, P., Uhlíř, J. Elektronické obvody a funkční bloky 2. ČVUT, Praha, 2001.
  • Novák, O. a kol. Číslicová elektronika. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-137-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní