Předmět: Grafické a databázové aplikace

» Seznam fakult » FM » MTI
Název předmětu Grafické a databázové aplikace
Kód předmětu MTI/GDA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Svoboda Přemysl, Ing.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek: </u> Vymezení oblasti počítačové grafiky, vizualizace dat, hardwarové prostředky počítačové grafiky Algoritmy PG a jejich složitost, návrh a řešení některých vybraných geometrických algoritmů, matematický aparát pro počítačovou grafiku, homogenní souřadnice, geometrické transformace obrazu E2 a E3, grafické knihovny Křivky v PG, základní vlastnosti, použití a smysl parametrického vyjádření, interpolační a aproximační metody používané v PG pro modelování křivek a ploch Barvy v počítačové grafice, barevné modely, některé kompresní metody používané pro zpracování rastrového obrazu, vektorové a rastrové grafické formáty. Základní datové struktury a funkce knihovny OpenGL. Použití OpenGL pro grafické modelování a jednoduché animace. Zpracování hromadných dat. Tvorba databázových aplikací, datová a funkční analýza. Návrh datových struktur a uživatelského rozhraní pomocí databázových ovládacích prvků Realizace základních operací nad hromadními daty, použití dotazů a jazyka SQL. Složitější datové struktury a zajištění referenční integrity, kaskádní operace. Význam a definice datového slovníku, zpracování chybových stavů v databázové aplikaci, transakce a zotavení dat po havárii systému <u>Náplň cvičení:</u> Cvičení na konkrétních příkladech z oblasti počítačové grafiky a databází podporují přednášenou látku. Probíhají v počítačové učebně s důrazem na samostatnou práci studentů. Aplikace se vytváří ve Win32.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá vybranými teoretickými partiemi zejména ze dvou aplikačních oblastí, počítačové grafiky a zpracování dat. Diskutuje také zásadní obecné přístupy k tvorbě počítačových aplikací. Výrazný je prostor pro samostatnou práci studentů.
Student získá především praktické dovednosti z oblasti aplikace základních principů počítačové grafiky a stavby a filozofie databázových sytémů.
Předpoklady
Žádné
MTI/CIP
----- nebo -----
MTI/PPR
----- nebo -----
MTI/PRG
----- nebo -----
MTI/PRG-L

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Vyřešit komplexně 6 vybraných úloh podle podrobného návodu, který studenti dostanou na začátku semestru. Úlohy jsou orientované do oblasti počítačové grafiky a databázových systémů. Předpokládá se znalost základního kurzu matematiky, zejména se očekává zručnost a dobrá orientace v lineární algebře a matematické analýze. Dále se navazuje na základy programování ve Win32.
Doporučená literatura
  • Forrest Houlette. SQL - příručka programátora. SoftPress, 2000.
  • Lacko L. SQL Hotová řešení. Computer Press, 2003.
  • Pokorný J. Databázová abeceda. Science, 1998.
  • Rychlík J. Databázové systémy I.. učební text, ZČU, 1992.
  • Skála V. Algoritmy počítačové grafiky I. - III.. ZČU Plzeň.
  • Šešera L. a kol. Datové modelování v příkladech. Grada.
  • Žára J., Beneš B., Felkel P. Moderní počítačová grafika. Computer Press, 1988.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní