Předmět: Komunikační technika

» Seznam fakult » FM » MTI
Název předmětu Komunikační technika
Kód předmětu MTI/KOT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hernych Miloš, Ing.
  • Mader Zbyněk, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Mikropočítače - historický přehled, generace, vývoj mikrokontrolérů. 2.-3. Komponenty mikroprocesorových sestav (architektur MIPS a ARM). 4. Mikropočítačové sběrnice - režimy I2C, SPI, USART atd. 5. Paralelní sběrnice - PMP, připojení LCD a OLED displejů. 6. Přímý přístup do paměti - DMA. 7. Řadič externí paměti - EMC.. 8. Sběrnice a protokoly pro automatizaci budov - principy a rozdělení 9. Realizace instalací pro automatizaci budov. 10. Příklady sběrnic a protokolů. 11. Systém KNX/EIB - prvky, topologie 12. Systém KNX/EIB - diagramy, skupinová adresa. 13. Globální navigační systémy - princip, přehled systémů. 14. Bezdrátové identifikační technologie - RFID, NFC, RDS,ADS-B. Náplň cvičení: 1.-2. Instalace, konfigurace a testování zařízení s mikrokontrolérem. 3.-5. Připojení zařízení ke komunikačním sítím a jejich programování, práce na semestrální úloze. 6.-7. Práce na semestrální úloze. Ukázky použití platformy Arduino 8.-14. Práce na výukových modelech automatizace budov - společně řešené příklady, individuální práce na zadání semestrální práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
První část předmětu je věnována popisu základních sběrnic a obsluhy moderních periferií mikrokontrolérů. Studenti jsou seznamováni s nejčastěji používanými obvody a moduly ve spolupráci s mikrokontroléry. V laboratořích si studenti naprogramují vlastní aplikace na reálném mikrokontroléru (architektury MIPS nebo ARM) a změří jejich vlastnosti. V druhé části semestru je věnována pozornost moderním komunikačním systémům, zejména se zaměřením na oblast inteligentních budov, globálních navigačních satelitních systémů, bezdrátových identifikačních systémů a podobně.
Absolvent předmětu by měl být schopen zorientovat se v problematice přenosu hlasu a dat v pevných i bezdrátových sítích a umět pro konkrétní zadání vybrat vhodnou technologii, navrhnout ji, uvézt do provozu a provozovat.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Porozumění základům vybraných komunikačních technologií, znalost uživatelské konfigurace a programování vybraných koncových komunikačních zařízení. Základní pojmy analogové a digitální elektroniky, programování a architektury číslicových počítačů.
Doporučená literatura
  • Adámek, J. Kódování. SNTL, Praha, 1989.
  • Hanus, S. Rádiové a mobilní komunikace. FEKT VUT, Brno, 2002.
  • Žalud, V. Moderní radiotechnika. BEN, Praha, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní