Předmět: Mechanika

» Seznam fakult » FM » NTI
Název předmětu Mechanika
Kód předmětu NTI/MEC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hančilová Ilona, Ing. Ph.D.
 • Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D.
 • Tisovská Petra, Ing.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Úvod. Členění mechaniky, specifikace jednotlivých disciplín. Užití Newtonových zákonů při sestavování rovnic rovnováhy a pohybových rovnic. Statika hmotného bodu. 2. Výpočet momentu síly. Nositelka síly, rameno, vektorové určení momentu. 3. Určení počtu stupňů volnosti, vazby, statická určitost a neurčitost. Silové soustavy v rovině a v prostoru, ekvivalentní náhrada silových soustav. 4. Statika vázaného tělesa. Typy vazeb, určení reakcí ve vazbách. Použití uvolňovací metody. 5. Pasivní odpory ? smykové tření, valivé a čepové tření, tření lana. 6. Statika soustavy těles. Řešení prutových konstrukcí. 7. Kinematika přímočarého pohybu. Výpočty rychlosti a zrychlení jako funkce času a dráhy. 8. Kinematika rotačního pohybu. Určení úhlové rychlosti a zrychlení, tečného a normálového zrychlení. 9. Kinematika soustav těles. Základní klasifikace mechanismů. 10. Dynamika volného hmotného bodu. 11. Dynamika rotačního pohybu ? výpočet momentu setrvačnosti a deviačních momentů, Steinerova věta. 12. Dynamika systému s vazbou ? sestavení pohybových rovnic uvolňovací metodou. 13. Výpočet kinetické a potenciální energie, práce konzervativních a disipativních sil. Řešení úloh dynamiky pomocí zákona zachování energie. 14. Lagrangeův formalismus, sestavení pohybových rovnic z Lagrangeových rovnic. Náplň cvičení: Procvičování látky vyložené na přednášce v příslušném týdnu formou řešení praktických příkladů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět "Mechanika" staví na základních teoretických znalostech získaných v předmětu "Fyzika 1", které rozšiřuje o praktické výpočetní postupy pro řešení technických úloh z oblasti mechaniky tuhých těles. Po absolvování přednášek a cvičení je student schopen samostatně provést analýzu běžných technických systémů, uvolnit vazby a sestavit a řešit rovnice rovnováhy a pohybové rovnice. Obsah kurzu je rozdělen do tří celků - statiky, kinematiky a dynamiky. Výklad teorie na přednáškách se opírá o řešené vzorové příklady z technické praxe.
Student získá základní znalost technické mechaniky tuhého tělesa. Největší důraz je kladen na osvojení uvolňovací metody a její použití v úlohách statiky a dynamiky. V oboru statiky je student schopen sestavit rovnice rovnováhy těles a jejich soustav pro staticky určité případy. V oboru kinematiky je schopen transformace mezi různými formami popisu pohybu. V oboru dynamiky je student schopen sestavit pohybové rovnice pro základní úlohy hmotného bodu a tělesa.
Předpoklady
Zkouška z předmětu Fyzika 1

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičení, závěrečný test.
Doporučená literatura
 • Bradský, Z. - Jáč, V. Kinematika. VŠST Liberec, 1978.
 • Bradský, Z. - Vrzala, R. Mechanika III Dynamika. VŠST Liberec, 1986.
 • Jáč, V. - Polcar, M. Mechanika I (Statika). VŠST Liberec, 1978.
 • Riley W.F. - Sturges L.D. Engineering mechanics - Dynamics. John Wiley & sons, 1995.
 • Riley W.F. - Sturges L.D. Engineering mechanics - Statics. John Wiley & sons, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní