Předmět: Překladače

» Seznam fakult » FM » NTI
Název předmětu Překladače
Kód předmětu NTI/PRK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kosková Třísková Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Překladače a programovací jazyky 2. Vnitřní struktura překladače 3. Zápis programu 4. Paměť a data 5. Lexikální analýza jazyka 6. Syntaktická analýza 7. Gramatiky LL(k) 8. Překladový automat 9. Gramatiky LR(k) 10. Sémantická analýza 11. Intermediální kód 12. Optimalizace 13. Generování cílového kódu 14. Rezerva Cvičení: 1. Strojový kód, jazyk symbolických adres, vyšší jazyky, ukázky 2. Překlad programu, hlášení chyb, řízení překladu, vývoj ve skupině 3. Zápis programu, styl, strukturované programování, analýza 4. Proměnné a jejich reprezentace, práce s pamětí 5. Konstrukce lexikálního analyzátoru, program Lex (Flex) 6. Syntaktická analýza jazyka, program YACC 7. Gramatiky LL(k) 8. Překladový automat 9. Gramatiky LR(k) 10. Sémantická analýza 11. Tříadresní kód, zápis infixový, postfixový a prefixový 12. Optimalizace 13. Generování kódu, linker, zavaděč, dynamické knihovny 14. Ladění, trasování, profiling, analýza core

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá koncepcí a vnitřními mechanismy překladačů a interpretů programovacích jazyků. Vysvětluje základní principy překladu, strukturu překladače a fáze překladu. Rozebírá lexikální analýzu, techniky parsování, syntaktickou a sémantickou analýzu. Deterministické jazyky, LL a LR jazyky. Tabulka symbolů a její struktura. Správa paměti během překladu a běhu programu. Zotavení z chyb. Překlad programových konstrukcí, optimalizace a generování kódu. V rámci cvičení se seznámí s programy YACC, Lex a dalšími souvisejícími programy a nástroji.
Studenti porozumí principům překladače, jeho návrhu a budou jej umět efektivně používat spolu s doplňujícími nástroji.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Aho A. V., Sethi R., Ullman J. D., Lam M.: 21st Century Compilers, Addison Wesley, 2005.
  • Grune D., Bal H., Jacobs C., Langendoen K.: Modern Compiler Design, John Wiley & Sons, 2000.
  • Melichar, B.:. Překladače cvičení, skriptum.. ČVUT Praha, 1990.
  • Melichar, B.:. Překladače, skriptum.. ČVUT Praha, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní