Předmět: Analýza a kritika učebnic jazyka a literatury

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Analýza a kritika učebnic jazyka a literatury
Kód předmětu KCL/ACJ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kotenová Michaela, Mgr.
Obsah předmětu
V semináři se pracuje zvláště s těmito tématy: 1. Seznámení s kuriklárními dokumenty RVP ZV, RVP G/SOV, Standardy pro základní vzdělávání. 2. Učebnice jako edukačním médiem, zaměřit se na funkce učebnice, její strukturní komponenty a texty v učebnici. 3. Sady učebnic ČJL pro SŠ/ZŠ. 4. Seznámení s hodnoticími kritérii. Hodnoticí tabulka MŠMT. 5. Metodické a didaktické zpracování učebnice, aparát prezentace učiva, aparát řídící učení, aparát orientační. 6. Odborná a jazyková správnost, struktura učebnice. 7. Praktická práce s vybranými učebnicemi. Studenti se naučí analyzovat edukační médium, porovnat ho s požadavky RVP a dalších kurikulárních dokumentů. Provedou komparaci učebnic z různých nakladatelství a vyhodnotí klady a zápory jednotlivých učebnic.Povinná literatura: MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT, eds. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; sv. 7. ISBN 978-80-7315-148-5. MALACH, Josef a Zuzana SIKOROVÁ, eds. Pedagogická diagnostika a profese učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-653-9. PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4. Doporučená literatura: MACHOVÁ, Svatava, ed. Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace: sborník příspěvků z konference. Praha: Univerzita Karlova, 1996. ISBN 80-86039-03-X. MAŇÁK, Josef a Dušan KLAPKO, eds. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; sv. 4. ISBN 80-7315-124-3. Učebnice českého jazyka z nakladatelství Fraus, Nová škola, SPN, Didaktis a další. Časopisy Český jazyk a literatura, Moderní vyučování, Učitelské noviny, Metodický portál. Studijní pomůcky: Aktuální kurikulární materiály.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout studentům příležitost podrobněji se seznámit s existujícími učebnicemi českého jazyka, literatury a čítankami pro ZŠ/SŠ, s kritérii jejich hodnocení a naučit se je kriticky posoudit.
Cílem kurzu je poskytnout studentům příležitost podrobněji se seznámit s existujícími učebnicemi českého jazyka, literatury a čítankami pro ZŠ/SŠ, s kritérii jejich hodnocení a naučit se je kriticky posoudit.
Předpoklady
Didaktika.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na cvičeních, prezentace, plnění průběžných úkolů, seminární práce.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • viz přehled látky.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr