Předmět: Česká literatura 19. století 1

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Česká literatura 19. století 1
Kód předmětu KCL/CL1-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Futtera Ladislav, PhDr.
Obsah předmětu
Hlavní tematické okruhy: 1. Počátky obrodného procesu jako problém jazykové a kulturní emancipace (Dobrovský, Jungmann); 2. Vznik a funkce nacionálního mýtu: Rukopisy a historismus - kult lidové písně (Hanka, Čelakovský, Langer) - idea slovanství (J. Kollár); 3. Průniky biedermeieru a romantismu (Mácha, Erben, Tyl); 4. Nové perspektivy "obrozené" literatury (Havlíček, Němcová). Semináře: Práce v semináři je zasazena do rámce faktografie a souvislostí objasněných v kurzu přednášek. Zaměřuje se k tvorbě vybraných osobností na základě interpretace ukázek literárních děl různých žánrů a tvůrčích osobností v rámci problémových témat, např.: Od napodobení lidové písně k svébytné poezii; Erbenova balada na průsečíku biedermeieru a romantismu; Romantický subjekt v Máchově poezii a próze; Nakročení k realismu v tvorbě a kritice K. Havlíčka. Studenti si průběžně, a zejména při přípravě individuálních prezentací na zadané téma, osvojují práci se sekundární literaturou, ověřují si své interpretační dovednosti a celkově rozvíjejí myšlení o literatuře jako průpravu pro pedagogickou práci v oboru. Literatura: ČERVENKA, M., V. MACURA, J. MED a Z. PEŠAT. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. DOBIÁŠ, Dalibor. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. 1-2Praha: Academia, 2019. HECZKOVÁ, Libuše. Píšící Minervy: vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. HOMOLOVÁ, K., Z. PEŠAT a M. OTRUBA. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století: slovníková příručka. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. JANÁČKOVÁ, J. Česká literatura od počátků k dnešku 2. Od romantismu do symbolismu (19. století). Praha: NLN, 1997. ISBN 80-7106-286-3. JIRÁT, V. Portréty a studie. J. ČERMÁK, ed. Praha: Odeon, 1978. KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. [I.], Národ. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. Varia. ISBN 978-80-7308-488-2. MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. 2. vyd. Praha: H+H, 1995. ISBN 80-85787-74-1. MERHAUTOVÁ, Lucie. Mezi Prahou a Vídní: česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Praha: Academia, 2011. Historie. ISBN 978-80-200-1966-0. MUKAŘOVSKÝ, J. et al. Dějiny české literatury II. Praha: ČSAV, 1960. MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z poetiky. MUKAŘOVSKÁ, H. a R. HAVEL, eds. Praha: Odeon 1982. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html NOVÁK, A. Česká literatura a národní tradice. JEŘÁBEK, D., ed. Brno: Blok, 1995. ISBN 80-7029-056-0. NOVÁK, A. Přehledné dějiny literatury české. 4. vyd. Brno: Atlantis, 1995. ISBN 80-7108-105-1. OPELÍK, J., V. FORST a L. MERHAUT. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia, 2008. ISBN 80-200-0708-3. OTRUBA, M. Kreace mýtu v poezii. In: Znaky a hodnoty. Praha: Čs. Spisovatel, 1994, s. 125-147. ISBN 80-202-0464-4. PETRBOK, Václav. Stýkání, nebo potýkání?: z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek. Praha: Triáda, 2012. Delfín. ISBN 978-80-87256-57-2. ŘÍHA, Ivo. Možnosti četby: Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. ISBN 978-80-7465-035-2. ŘÍHA, Jakub. Nerudův verš. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2019. ISBN 978-80-88069-85-0. ŠALDA, F. X. České medailónky. Výbor z kritických studií o české literatuře. SLABÝ, Z. K., ed. Praha: SNKLHU, 1959. ŠMAHELOVÁ, H. V síti dějin literatury národního obrození. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1902-6. ŠMAHELOVÁ, H.: Balada v české literatuře 19. a 20. století. In: Přednášky z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2000, s. 251-262. ISBN 80-85899-89-2. ŠMAHELOVÁ, Hana. V síti dějin literatury národního obrození. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1902-6.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na objasnění úlohy literatury v procesu národního sebe-uvědomění v 1. polovině 19. století a na formování základů moderní české literatury v dílech významných osobností této doby.
Kurz je zaměřen na objasnění úlohy literatury v procesu národního sebe-uvědomění v 1. polovině 19. století a na formování základů moderní české literatury v dílech významných osobností této doby.
Předpoklady
Účast na LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce. Písemná a ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr