Předmět: Česká literatura 19. století 2

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Česká literatura 19. století 2
Kód předmětu KCL/CL2-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Futtera Ladislav, PhDr.
Obsah předmětu
Přednášky jsou zaměřeny na sledování postupného rozpadu obrozeneckého modelu české literatury a formování konceptu moderny. Jednotlivé etapy a různé názorové proudy tohoto procesu jsou představeny v souvislostech programových i z hlediska individuálních tvůrčích postupů ve třech tematických blocích: 1. Nový koncept národního básnictví v programu májovců a různé způsoby jeho realizace; 2. Hledání východisek z krize literatury v diskusích o realismu a ve střetech školy národní a kosmopolitní; 3. Předpoklady moderny a její podoby v tvorbě 90. let 19. století. Práce v semináři je zasazena do rámce faktografie a souvislostí objasněných v kurzu přednášek. Zaměřuje se k tvorbě vybraných osobností na základě interpretace ukázek literárních děl různých žánrů a tvůrčích osobností v rámci problémových témat: Časovost a nadčasovost v tvorbě Němcové; Různé realizace programu májovců v poezii a próze (Neruda-Hálek-Světlá); Předchůdci moderny (Vrchlický-Sládek-Zeyer); Představitelé moderny 90. let (Sova-Březina-Karásek-Šlejhar). Studenti si průběžně, a zejména při přípravě individuálních prezentací na zadané téma, osvojují práci se sekundární literaturou, ověřují si své interpretační dovednosti a celkově rozvíjejí myšlení o literatuře jako průpravu pro pedagogickou práci v oboru. Literatura: BRABEC, J. Poezie na předělu doby. Praha: ČSAV, 1964. ČERVENKA, M., V. MACURA, J. MED a Z. PEŠAT. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Čs. spisovatel, 1990. DOBIÁŠ, Dalibor. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. 1-2. Praha: Academia, 2019. HECZKOVÁ, Libuše. Píšící Minervy: vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Praha: UK, 2009. HOMOLOVÁ, K., Z. PEŠAT a M. OTRUBA. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století: slovníková příručka. 3. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1982. HRDLIČKA, J. Šlejharova poetika účasti. In: Obrazy světa v české literatuře. Studie o způsobech celku. Praha: Malvern 2008, s. 117-152. JANÁČKOVÁ, J. Česká literatura od počátků k dnešku 2. Od romantismu do symbolismu (19. století). Praha: NLN, 1997. JIRÁT, V. Portréty a studie. ČERMÁK, J., ed. Praha: Odeon, 1978. KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. [I.], Národ. Praha: UK, 2013. KOLÁR, Robert a Petra HESOVÁ. Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody (1819). Praha: ÚČL AV ČR, 2017. Seminář České knižnice. MERHAUT, L., D. VOJTĚCH a O. M. URBAN. V barvách chorobných: idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Praha: Arbor vitae, 2006. MERHAUTOVÁ, Lucie. Mezi Prahou a Vídní: česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Praha: Academia, 2011.. MUKAŘOVSKÝ J. a kol. Dějiny české literatury II. Praha: ČSAV, 1960. MUKAŘOVSKÝ, J. Pokus o slohový rozbor Babičky. In: Studie z poetiky. MUKAŘOVSKÁ, H. a R. HAVEL, eds. Praha: Odeon, 1982. NOVÁK, A. Česká literatura a národní tradice. JEŘÁBEK, D., ed. Brno: Blok, 1995. NOVÁK, A. Přehledné dějiny literatury české. 4. vyd. Brno: Atlantis, 1995. OPELÍK, J., V. FORST a L. MERHAUT. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia, 2008. OTRUBA, M. Ve směru od reality do literatury. In: Znaky a hodnoty. Praha: Čs. spisovatel, 1994, s. 148-180. PETRBOK, Václav. Stýkání, nebo potýkání?: z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek. Praha: Triáda, 2012. Delfín. ŘÍHA, Ivo. Možnosti četby: Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století. Červený Kostelec: Mervart, 2012. ŘÍHA, Jakub. Nerudův verš. Praha: ÚČL AV ČR, 2019. SVOZIL, B., ed. Česká básnická moderna. Poezie z konce 19. století. Praha, Čs. spisovatel, 1987. ŠALDA, F. X. České medailónky. Výbor z kritických studií o české literatuře. SLABÝ, Z. K., ed. Praha: SNKLHU, 1959. ŠMAHELOVÁ, Hana. V síti dějin literatury národního obrození. Praha: Karolinum, 2011. ŠTĚDROŇOVÁ, E. Expresionistické směřování Josefa K. Šlejhara. K poetice autorovy povídkové tvorby. Česká literatura. 2006, roč. 54, s. 20-52.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na sledování postupného rozpadu obrozeneckého modelu české literatury a formování konceptu moderny. Jednotlivé etapy a různé názorové proudy tohoto procesu jsou představeny v souvislostech programových i z hlediska individuálních tvůrčích postupů ve třech tematických blocích: 1. Nový koncept národního básnictví v programu májovců a různé způsoby jeho realizace; 2. Hledání východisek z krize literatury v diskusích o realismu a ve střetech školy národní a kosmopolitní; 3. Předpoklady moderny a její podoby v tvorbě 90. let 19. století.
Předmět je zaměřen na sledování postupného rozpadu obrozeneckého modelu české literatury a formování konceptu moderny. Jednotlivé etapy a různé názorové proudy tohoto procesu jsou představeny v souvislostech programových i z hlediska individuálních tvůrčích postupů ve třech tematických blocích: 1. Nový koncept národního básnictví v programu májovců a různé způsoby jeho realizace; 2. Hledání východisek z krize literatury v diskusích o realismu a ve střetech školy národní a kosmopolitní; 3. Předpoklady moderny a její podoby v tvorbě 90. let 19. století.
Předpoklady
CL1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce. Písemná a ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr