Předmět: Česká literatura 1. poloviny 20. století 1

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Česká literatura 1. poloviny 20. století 1
Kód předmětu KCL/CL3-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimková Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Národní a mezinárodní kontexty. Vznik moderního umění a moderní literatury. České literární dějepisectví ve 20. století. 2. Literární periodika konce 19. a první pol. 20. století. Nová role literární kritiky: Šalda, Krejčí, Karásek. 3. České drama a divadlo (od preferování literárních forem dramatického textu k akcentování specifičnosti divadla). 4. Realismus, impresionismus, symbolismus a dekadence: Machar, Březina, Sova, Hlaváček, Karásek. 5. Mezigenerace anarchobohémy. Anarchismus. Nová poetika: Gellner, Šrámek, Toman, Dyk. 6. Hlavní směry a slohové intence v literatuře na počátku 20. století: naturalistické tendence, lyrizace prózy, novoklasicistní stylové tendence: V. Mrštík, Šlejhar, Čapek-Chod, Šrámek, Dyk, Benešová. 7. Předválečná moderna: avantgardní umělecké směry: kubismus, civilismus, expresionismus aj.: bratři Čapkové, F. Langer, S. K. Neumann aj. Semináře: 1. Úvodní seminář 2. Básnický realismus; prozaizace verše: Josef Svatopluk Machar - Confiteor (1887) 3. Projevy impresionismu v poezii: Antonín Sova - Květy intimních nálad (1891) 4. Dvě varianty symbolistní poetiky: Otokar Březina - Svítání na západě (1896) a Karel Hlaváček - Pozdě k ránu (1896) 5. Petr Bezruč - Slezské písně (syntéza tří linií české poezie z přelomu století) 6. Prolnutí impresionismu a naturalismu: Vilém Mrštík - román Santa Lucia (1893) 7. Naturalistické tendence: Anna Maria Tilschová - Fany (1915) nebo Stará rodina (1916) ((v případě potřeby lze vyměnit za: Josef K. Šlejhar - Kuře melancholik (1889) nebo Karel Matěj Čapek-Chod - Kašpar Lén mstitel (1908)) 8. Lyrizace prózy: Fráňa Šrámek - Stříbrný vítr (1910, přeprac. 1921) 9. Lyrický subjekt v poezii anarchobohémy: Fráňa Šrámek - Života bído, přec tě mám rád (1905), Modrý a rudý (1906); František Gellner - Po nás ať přijde potopa (1901), Radosti života (1903) 10. Princip metamorfózy, inspirace pro moderní českou poezii: Jakub Deml - Moji přátelé (1913) 11. Syntéza reálného a symbolického obrazu: Karel Toman - Měsíce (1918) 12. Novoklasicistní stylové tendence - novelistika: Viktor Dyk - Krysař (1915) 13. Civilismus: Stanislav Kostka Neumann - Nové zpěvy (1918) 14. Projevy expresionismu: Richard Weiner - Škleb (1919) Povinná: ČERVENKA, M.; MACURA, V.; MED, J.; PEŠAT, Z. Slovník básnických knih. Praha, 1990.(vybrané kapitoly) HAMAN, A. Nástin dějin české literární kritiky. Praha, 2000, s. 80-109. PEŠAT, Z.; STROHSOVÁ, E. (ed.). Dějiny české literatury IV. Praha, 1995.(vybrané kapitoly) LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2008. (vybrané kapitoly). Poetika české meziválečné literatury (Proměny žánrů). Praha, 1987.(vybrané kapitoly) Doporučená: HODROVÁ, D. (ed.). Proměny subjektu I, II. Red. D. HODROVÁ. Praha, 1994, I. s. 66-178. HOLÝ, J. Práce a básnivost. Praha, 1990. CHALUPECKÝ, J. Expresionisté. Praha, 1992. CHVATÍK, K.; PEŠAT, Z. Poetismus. Praha, 1967. JELÍNKOVÁ, E. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910-1930). Praha 2010. KUBÍNOVÁ, M. Proměny české poezie dvacátých let. Praha, 1984. Magická zrcadla. Antologie poetismu. M. a V. KUBÍNOVI (ed.). Praha, 1982. MED, J. Spisovatelé ve stínu. Praha, 2004. MICHEL, B. Praha město evropské avantgardy 1895-1928. Praha 2010. PAPOUŠEK, V a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha 2010. Tenýž: Dějiny nové moderny. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924-1934. Praha2014 Tenýž: Dějiny "nové" moderny. Věk horizontál. Česká v letech 1935-1947. Praha 2017 PEŠAT, Z. Dialogy s poezií. Praha, 1985, s. 63-207. PEŠAT, Z.; PETROVÁ, E. (ed.). Skupina 42. Antologie. Praha, 2000. ŠTĚDROŇOVÁ, E. Hledání nové modernosti. Brno, 2016. POHORSKÝ, M. Portréty a problémy. Praha, 1974. TICHÝ, M. Kritické dílo čapkovské generace. Opava 2009. TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky 1,2. Slezská univerzita v Opavě, 2013, 2015. Vybrané monografie z edice Odkazy (Melantrich).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz postihuje literární proces v časovém období od nástupu moderny 90. let do počátku první světové války, a to jako součást dobové kultury. Na vybraných tématech a tematických okruzích je sledován vývoj české literatury v dobových souvislostech uměleckých a historických, zvláštní pozornost je přitom věnována formování a diferenciaci české literatury v 90. letech 19. století a nástupu první avantgardní generace - předválečné moderny.
Kurz postihuje literární proces v časovém období od nástupu moderny 90. let do počátku první světové války, a to jako součást dobové kultury. Na vybraných tématech a tematických okruzích je sledován vývoj české literatury v dobových souvislostech uměleckých a historických, zvláštní pozornost je přitom věnována formování a diferenciaci české literatury v 90. letech 19. století a nástupu první avantgardní generace - předválečné moderny.
Předpoklady
CL2-B

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na cvičeních, prezentace, seminární práce
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr