Předmět: Česká literatura 1. poloviny 20. století 2

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Česká literatura 1. poloviny 20. století 2
Kód předmětu KCL/CL4-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimková Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Proměny funkce literatury v meziválečném období. 2. Česká literatura v letech 1918-1929. 3. Česká literatura v letech 1929-1938. 4. 20. léta - nezvalovský typ poezie (principy poetistické tvorby, příznačné poetistické stylizace, poezie jako zdroj radosti, osvobození od ideologie a tendenčnosti, hravost, asociativní obraznost, základní básnické sbírky poetismu.) 5. 30. léta - halasovský typ poezie (přednost reflexe před imaginací, tragický životní pocit - téma smrti jako východisko básnických meditací, různé podoby spiritualismu a hledání transcendentního rozměru života a poezie, niternost výpovědi, antitetický básnický výraz a disharmonicky prožívaný svět). 6. Zesílení epičnosti v próze, souběžnost několika typů prózy (próza lyrická, próza utopická a reportážní) ve dvacátých letech, nové postupy v próze (inspirace moderní lyrikou, využívání prostředků věcně dokumentárních a publicistických). 7. Společenský román jako nejrozšířenější prozaický žánr 30. let. Podoby psychologické prózy 30. a 40. let. Semináře: Sylabus je orientační, konkrétní texty primární i sekundární literatury, které budeme na seminářích číst, naleznete v e-learningu. 1. Úvodní hodina + dokončení z CL3: Projevy expresionismu: Richard Weiner - Škleb (1919) 2. Josef Čapek - Lelio (1917) 3. proletářská poezie: Josef Hora - Pracující den (1920) a Jiří Wolker - Těžká hodina (1922) 4. a 5. seminář: poetismus: Nezval - Pantomima (1924); Seifert - Na vlnách TSF (1925) + manifesty poetismu (Teige - Poetismus (1924); Nezval - Kapka inkoustu (1928)) 6. Nezval - Edison (1929) ze sbírky Básně noci (1930) 7. Ladislav Klíma - Utrpení knížete Sternenhocha (1928) + vybrané pasáže z knihy Svět jako vědomí a nic (1901) 8. protichůdci básnické avantgardy - Holan - Triumf smrti (1930) 9. protichůdci básnické avantgardy - Holan - Vanutí (1932) 10. imaginativní próza - Vančura - Rozmarné léto (1926) 11. surrealismus - Nezval - Absolutní hrobař (1937) 12. psychologický román - Hostovský - Sedmkrát v hlavní úloze (1942) 13. a 14. seminář: Jarní almanach básnický 1940. Skupina 42 Povinná literatura: ČERVENKA, M.; MACURA, V.; MED, J.; PEŠAT, Z. Slovník básnických knih. Praha, 1990.(vybrané kapitoly) HAMAN, A. Nástin dějin české literární kritiky. Praha, 2000, s. 80-109. PEŠAT, Z.; STROHSOVÁ, E. (ed.). Dějiny české literatury IV. Praha, 1995.(vybrané kapitoly) LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2008. (vybrané kapitoly). Poetika české meziválečné literatury (Proměny žánrů). Praha, 1987.(vybrané kapitoly) Doporučená literatura: HODROVÁ, D. (ed.). Proměny subjektu I, II. Praha, 1994, I. s. 66-178. HOLÝ, J. Práce a básnivost. Praha, 1990. CHALUPECKÝ, J. Expresionisté. Praha, 1992. JELÍNKOVÁ, E. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910-1930). Praha 2010. KUBÍNOVÁ, M. Proměny české poezie dvacátých let. Praha, 1984. MED, J. Spisovatelé ve stínu. Praha, 2004. MICHEL, B. Praha město evropské avantgardy 1895-1928. Praha 2010. PAPOUŠEK, V a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha 2010. Tenýž: Dějiny nové moderny. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924-1934. Praha2014 Tenýž: Dějiny "nové" moderny. Věk horizontál. Česká v letech 1935-1947. Praha 2017 PEŠAT, Z. Dialogy s poezií. Praha, 1985, s. 63-207. PEŠAT, Z.; PETROVÁ, E. (ed.). Skupina 42. Antologie. Praha, 2000. ŠTĚDROŇOVÁ, E. Hledání nové modernosti. Brno, 2016. TICHÝ, M. Kritické dílo čapkovské generace. Opava 2009. TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky 1,2. Opava, 2013, 2015. Vybrané monografie z edice Odkazy (Melantrich).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka předmětu sleduje literární dění v jeho druzích (poezie, próza, drama), směrech (např. poetismus) a výrazných dobových literárních žánrech (např. žánr pásma a česká podoba polytematických pásmových básní). Pozornost je věnována rovněž individuální poetice vybraných autorů, kteří probrané směry a žánry svými díly reprezentují.
Výuka předmětu sleduje literární dění v jeho druzích (poezie, próza, drama), směrech (např. poetismus) a výrazných dobových literárních žánrech (např. žánr pásma a česká podoba polytematických pásmových básní). Pozornost je věnována rovněž individuální poetice vybraných autorů, kteří probrané směry a žánry svými díly reprezentují.
Předpoklady
CL3-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta, Dotazník

Aktivní účast na cvičeních, test, ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr