Předmět: Česká literatura 2. poloviny 20. století 2

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Česká literatura 2. poloviny 20. století 2
Kód předmětu KCL/CL6-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Chocholoušek Jiří, Mgr.
  • Šanda Zdeněk, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické bloky (přednášky a semináře): 1. Úvod do problematiky předmětu. 2. Literární život 60. let, časopis Tvář. 3. Narativní tradice v próze 60. let. 4. Experimentální próza. 5. Básnická generace 60. let, poezie 60. let. 6. Experimentální poezie. 7. Komunikační okruhy české literatury 70.-80. let. 8. Způsoby vyprávění v samizdatové a exilové próze. 9. Poetika samizdatové a exilové poezie. 10. Literární underground. 11. Oficiální literatura normalizace. 12. Specifika deníkové literatury. Povinná literatura: BRABEC, Jiří et al. Slovník zakázaných autorů. Praha: SPN. 1991. ISBN 8004254179. DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica II.: Fikční světy soudobé české prózy. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2661-1. GREBENÍČKOVÁ, Růžena. O literatuře výpravné. Praha: Institut pro studium literatury -Torst, 2015. ISBN 978-80-87899-29-8. HOLÝ, Jiří. et al. Český Parnas. Praha: Galaxie. 1993. ISBN 808520407. JANOUŠEK, Pavel et al. Slovník českých spisovatelů od roku 1945 I, II. Praha: Brána. 1996, 1998. ISBN 8072430149. JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945-1989 I-IV. Praha: Academia. 2007-2008. ISBN 808520407. KNOPP, František. Česká literatura v exilu 1948-1989. Praha: Makropulos. 1996. ISBN 8086003000. KOŽMÍN, Zdeněk, TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína. Brno: Books. 1998. ISBN 8072420011. PŘIBÁŇ, M. ed. Z dějin českého myšlení o literatuře 1-4 (1945-1948;1948-1958;1958-1969;1969-1989). Praha: Ústav pro českou literaturu AV. 2001-2003, 2005. ISBN 8085778343. PŘIBÁŇ, Michal a kol. Český literární samizdat 1949-1989. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2903-4. RICHTEROVÁ, Sylvie. Eseje o české literatuře. Praha: Pulchra, 2016. ISBN 978-80-87377-92-5. ZACH, Aleš. Kniha a český exi 1949-1990. Praha: Torst. 1995. ISBN 8085639629. Doporučená literatura: BURIÁNEK, František. Současná česká literatura. Praha: Československý spisovatel. 1960. ISBN ČERNÝ, Václav Skutečnost a svoboda. Praha: Český spisovatel. 1995. ISBN 8020205292. ČERNÝ, Václav. Paměti IV. Brno: Atlantis. 1992. ISBN 0887810985. ČERNÝ, Václav. Tvorba a osobnost I, II. Praha: Odeon. 1992, 1993. ISBN 8020704116. FENC, Ivo. Vize a iluze skupiny Květen. Praha: Pražská imaginace. 1993. ISBN 8071101338. GRUNTORÁD, Jiří. Katalog knih českého exilu 1948-1994. Praha: Primus. 1995. ISBN 8085625555. HAMAN, Aleš. Východiska a výhledy. Praha: Torst. 2002. ISBN 8072151606. HANÁKOVÁ, Jitka. Edice českého samizdatu 1972-1891. Praha: Národní knihovna. 1997. ISBN 8070502835. HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Praha: Rozmluvy. 1991. ISBN 80-85336-00-6. CHALUPECKÝ, Jindřich. Obhajoba umění. Praha: Československý spisovatel. 1991. ISBN 80-202-0322-2. JANKOVIČ, Milan. Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. Praha: Torst. 1996. ISBN 8072150030. JIROUS, I.M. Magorova summa. Praha: Torst. 2007. ISBN 8072153048. LOPATKA, Jan. Předpoklady tvorby. Praha: Triáda. 2010. ISBN 802590024. LOPATKA, Jan. Šifra lidské existence. Praha: Torst. 1995. ISBN 8085639556. PEŠAT, Zdeněk, PETROVÁ, Eva. Skupina 42. Brno: Atlantis. 2000. ISBN 8071082090. PILAŘ, Martin. Underground. Brno: Host. 2002. ISBN 8072940465. POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. Továrna na sítotisk. 1991. ISBN 80-901192-04. ŠANDA, Zdeněk. Možnosti v čase. Liberec: Nakladatelství Bor, 2010. ISBN 978-80-86807-50-8. TRÁVNÍČEK, Jiří. Poezie poslední možnosti. Praha: Torst. 1996. ISBN 8085639742. VOHRYZEK, Josef. Literární kritiky. Praha: Torst. ISBN 8085639459.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Česká literatura 20. století 2 má interdisciplinární charakter. Přednáška je orientována převážně literárněhistoricky a zaměřuje se na výrazné momenty literárního dění, jež jsou určující pro poznání literárního vývoje daného období. Práce v semináři kombinuje historický a teoretický přístup, zaměřuje se též na četbu a interpretaci vybraných básnických a prozaických děl. Všímá si střetávání dobových ideologických a estetických norem, analyzuje básnickou poetiku a strukturu narativu, reflektuje střetávání komunikátů s proměňujícími se intersubjektivními kódy, sleduje vývoj kritické recepce literárních děl.
Předmět Česká literatura 20. století 2 má interdisciplinární charakter. Přednáška je orientována převážně literárněhistoricky a zaměřuje se na výrazné momenty literárního dění, jež jsou určující pro poznání literárního vývoje daného období. Práce v semináři kombinuje historický a teoretický přístup, zaměřuje se též na četbu a interpretaci vybraných básnických a prozaických děl. Všímá si střetávání dobových ideologických a estetických norem, analyzuje básnickou poetiku a strukturu narativu, reflektuje střetávání komunikátů s proměňujícími se intersubjektivními kódy, sleduje vývoj kritické recepce literárních děl
Předpoklady
CL5-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na seminářích, referát. Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr