Předmět: Morfologie českého jazyka

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Morfologie českého jazyka
Kód předmětu KCL/CMO-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Veselý Vojtěch, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Vymezení předmětu, základní morfologické pojmy. 2. Slovo a slovní tvar, morfematika, druhy morfémů. 3. Kritéria vymezování slovních druhů. 4. Funkční a formální morfologie. 5. Gramatické kategorie jmen. 6. Gramatické kategorie sloves. 7. Současné tendence ve vývoji české morfologie. Semináře: 1. Morfologie v soustavě jazyka, vymezení základních pojmů. 2. Slovo a slovní tvar. 3. Morfematika a morfonologie. 4. Slovní druhy. 5. Morfologické kategorie jmen. 6. Jmenná flexe, deklinační typy. 7. Morfologické kategorie sloves. 8. Slovesná flexe, konjugační typy. 9. Finitní a nefinitní slovesné tvary. 10. Neohebné slovní druhy. 11. Morfologický pravopis. 12. Školská jazykovědná terminologie. 13. Výuka morfologie ve škole. 14. Morfologický rozbor. Povinná literatura: ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. (též i vydání z roku 2000). Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. KARLÍK, P., NEKULA, M. a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. 2., opr. vyd. Praha: NLN, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8. Doporučená literatura: ADAM, Robert. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3751-8. ADAM, R. a kol. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3750-1. HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, D. a J. SVOBODOVÁ. Čeština pro učitele. 4. vyd., upravené. Odry: Vade mecum Bohemiae, 2010. ISBN 9788086041377. KOŘENSKÝ, Jan a Miroslav KOMÁREK, eds. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 978-80-200-1080-7. ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9. Další odborná literatura bude zadána v semináři.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Během kurzu se student podrobně seznámí s morfologickým plánem českého jazyka. Porozumí vybraným kapitolám z oblasti funkční a formální morfologie, naučí se analyzovat stavbu slova, dokáže vysvětlit problematiku třídění do slovních druhů, ovládne tvary jmen a sloves (včetně variantních tvarů, nepravidelností v deklinaci a specifik v užití). Zvládne vysvětlit tendence v současném tvarosloví, podrobně se seznámí s pravidly českého pravopisu i se školskou praxí v oblasti morfologie.
Během kurzu se student podrobně seznámí s morfologickým plánem českého jazyka. Porozumí vybraným kapitolám z oblasti funkční a formální morfologie, naučí se analyzovat stavbu slova, dokáže vysvětlit problematiku třídění do slovních druhů, ovládne tvary jmen a sloves (včetně variantních tvarů, nepravidelností v deklinaci a specifik v užití). Zvládne vysvětlit tendence v současném tvarosloví, podrobně se seznámí s pravidly českého pravopisu i se školskou praxí v oblasti morfologie.
Předpoklady
JP2-B

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

" Povinná účast v semináři (max. 2 absence). " Plnění zadané domácí práce. " Předmět je ukončen písemnou zkouškou (praktické úkoly z morfematického rozboru, funkční tvarosloví: aplikace poznatků při práci s textem, formální tvarosloví: znalost deklinačních a konjugačních paradigmat).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr