Předmět: Čeština pro praxi

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Čeština pro praxi
Kód předmětu KCL/CPX-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Chocholoušek Jiří, Mgr.
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře jsou věnovány zejména těmto tematickým okruhům: " Přehled základní odborné bohemistické literatury včetně periodik a elektronických zdrojů. " Jazykový systém a jeho roviny. " Kultura řeči, spisovná výslovnost, hodnocení kvality mluvených projevů. " Lexikální pravopis a morfologický pravopis. " Syntaktický pravopis a problematika interpunkce. " Vybrané problémy z morfologie českého jazyka (skloňování číslovek a zájmen). " Stratifikace českého národního jazyka, funkční, teritoriální a sociální příznakovost jazykových prostředků. " Stylistická příznakovost jazykových prostředků. " Stylistická cvičení, práce s textem, korektura stylistických chyb. " Zásady odborného vyjadřování, revize jazykové a formální stránky odborného textu. " Bibliografická a citační norma. Povinná literatura: ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Voznice: Leda, 1999. ISBN 978-80-85927-69-1. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/ KARLÍK, P., M. NEKULA a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2755-9. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 978-80-200-1080-7. Doporučená literatura: ADAM, R., A. ANDRLOVÁ FIDLEROVÁ, I. BOZDĚCHOVÁ, R. DITTMANN, J. CHROMÝ, P. MAREŠ, J. REJZEK, P. SYNKOVÁ a K. ŠORMOVÁ. O jazyce bez hranic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-516-1. BRABCOVÁ, R. Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme. Praha: KAVA-PECH, 2010. ISBN 978-80-87169-17-9. ČECHOVÁ, M. et al. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. ČECHOVÁ, M., M. KRČMOVÁ, a E. MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4. DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. ISBN 97880-200-0617-6 HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 978-80-85827-93-X. JANOVEC, L. Pravopis a interpunkce snadno a rychle. Praha: Klett, 2007. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Academia, 2004. ISBN 978-80-2461-829-6. KROBOTOVÁ, M. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc: UP, 2000. ISBN 80-244-0187-8. MARGINOVÁ, D. Jazyková kultura pro nefilology. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. HRBÁČEK, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 978-80-7066-869-5. PRAVDOVÁ, M., ed. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. SVOBODOVÁ, I. Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2513-5. SVOBODOVÁ, J. Průvodce českou interpunkcí. Praha: VadeMecumBohemiae, 2003. ISBN 978-80-86041-45-2. Studijní pomůcky: E-learningová opora Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce (https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=856).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář konfrontuje středoškolské vědomosti z českého jazyka s potřebami kultivované jazykové praxe nejen ve školním prostředí. Sleduje komunikační záměr mluvčího a způsoby jeho realizace, standardní a substandardní útvary národního jazyka i jazykovou správnost. Pozornost je zaměřena zejména na vhodnost a funkční využití jazykových prostředků v různých typech projevů s důrazem na jasné, instruktivní vyjadřování komunikátů věcné, zvláště odborné povahy (se zřetelem ke zpracování odborných a závěrečných prací na FP).
Seminář konfrontuje středoškolské vědomosti z českého jazyka s potřebami kultivované jazykové praxe nejen ve školním prostředí. Sleduje komunikační záměr mluvčího a způsoby jeho realizace, standardní a substandardní útvary národního jazyka i jazykovou správnost. Pozornost je zaměřena zejména na vhodnost a funkční využití jazykových prostředků v různých typech projevů s důrazem na jasné, instruktivní vyjadřování komunikátů věcné, zvláště odborné povahy (se zřetelem ke zpracování odborných a závěrečných prací na FP).
Předpoklady
SŠ znalosti ČJ, jeho užití a systému. Předmět není určen pro studenty, kteří mají v kombinaci ČJ.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 3 absence); kvalitní příprava dle zadání pedagoga. Prezentace mluvního cvičení na téma Jazyk a komunikace, odevzdání jeho písemného abstraktu (150-200 slov). Závěrečný zápočtový test.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr