Předmět: Dialektologie a sociolingvistika

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Dialektologie a sociolingvistika
Kód předmětu KCL/DIA-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janovec Ladislav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Program seminářů: 1. Uvedení do problematiky. Literatura oboru. Dialektologie vs. sociolingvistika - shody a rozdíly. Data, explorátor/pozorovatel, informant/participant výzkumu. Metody sběru dat a záznamu. Rozdělení studentů podle (inter)dialektické příslušnosti. Přidělení referátů. 2.-4. Práce s Českým jazykovým atlasem. Ukázky zápisu dialektů z čítanky České nářeční texty. Fonetický přepis. Funkce komunikační situace ve starých dialektech a v souvislostech současné české komunikace. Ukázky zápisu obecné češtiny - kopie Sgall-Hronek. Referáty studentů v každém semináři. 5.-6. Sociolingvistické metody sběru. Čteme Millroyová-Gordon, kap. 1, 4, 5, 8. 7.-8. Analýza zvukové stránky současné mluvené češtiny, zvl. na nahrávkách referujících. 9.-10. Analýza morfologie a syntaxe současné mluvené češtiny, zvl. na nahrávkách referujících. 11.-12. Čeština na Moravě a ve Slezsku. 13. Etnická čeština v ČR: Romové, Vietnamci, další národnosti. Generační aspekt. 14. Hodnocení handoutů a plných verzí referátů. Zápočet. Povinná literatura: BALHAR, J. a P. JANČÁK, eds. Český jazykový atlas [online]. Praha: ÚJČ, 2012-2014. Dostupné z: https://cja.ujc.cas.cz/. BĚLIČ, J. Přehled nářečí českého jazyka. Praha: UK, 1988. Ireina, M. - Přadková, P.: Slovanský jazykový atlaas. Praha: Academia, 2020. Beneš, Martin: Úvod do teorie jazykové správnosti. Praha: FF UK, 2019. MILLROYOVÁ, L. a M. GORDON. Sociolingvistika: Metody a interpretace. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2125-8. Slovník nářečí českého jazyka [online]. Praha: ÚJČ, 2011-2015. Dostupné z: https://sncj.ujc.cas.cz/.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět umožňuje studentům hlubší vhled do užívání češtiny na různých územích ČR a v různých komunikačních situacích. Studenti na základě vlastních výzkumů, o nichž v semináři referují, poznávají aktuální tendence ve vývoji mluvených, zvl. nespisovných útvarů češtiny s důrazem na novou funkci mizících dialektů a na vývoj interdialektů.
Předmět umožňuje studentům hlubší vhled do užívání češtiny na různých územích ČR a v různých komunikačních situacích. Studenti na základě vlastních výzkumů, o nichž v semináři referují, poznávají aktuální tendence ve vývoji mluvených, zvl. nespisovných útvarů češtiny s důrazem na novou funkci mizících dialektů a na vývoj interdialektů.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na semináři a aktivní práce, plnění zadaných úkolů. Závěrečná písemná zápočtová práce.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr