Předmět: Editorská a korektorská práce s textem

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Editorská a korektorská práce s textem
Kód předmětu KCL/EKT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janovec Ladislav, PhDr. Ph.D.
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Defektní text 2. Jazyková úprava textu 3. Korektura textu - korektorské značky a jejich užívání 4. Úprava tištěného dokumentu 5. Úprava v rukopisu - práce s režimem úprav - Word 6. Úprava v rukopisu - práce s režimem úprav - OpenOffice, GoogleDoc 7. Úprava ve formátu PDF 8. Úprava lexika a morfologie 9. Úpravy syntaktické 10. Porozumění odbornému textu a možnosti zásahu do něj 11. Jazykové úpravy a korektura publicistických textů 12. Jazykové úpravy a korektura administrativních textů 13. Jazykové úpravy a korektura uměleckých textů ČECHOVÁ, M., M. KRČMOVÁ a E. MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4. Doporučená literatura: HOFFMANNOVÁ, J., J. HOMOLÁČ, E. CHVALOVSKÁ, L. JÍLKOVÁ, P. KADERKA, P. MAREŠ a K. MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2566-1. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/ KOČIČKA P. a F. BLAŽEK. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2. vydání, 2004. ISBN 80-7226-385-4. MINÁŘOVÁ, E. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2979-4. SLEJŠKOVÁ, L. Stylistika za pracovním stolem. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4777-4. Studijní pomůcky: úryvky odborných textů, texty mediální povahy, defektní umělecké texty

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vychází z předpokladu, že každý, kdo vystuduje bohemistiku, by si měl umět poradit s jazykovými úpravami a editacemi vlastních textů i textů jiných autorů. Studenti budou editovat minimálně svou bakalářskou práci, ale jde o to, aby dokázali opravit nejen text odborný, ale také například publicistický či umělecký. Jednotlivé semináře se zaměří na práci s konkrétními defektními texty. Studenti budou texty nejen korigovat, ale jejich úkolem bude jednotlivé nedostatky také terminologicky pojmenovat. Pracovat budou jak s texty dodanými, tak s těmi, které najdou sami.
Předmět vychází z předpokladu, že každý, kdo vystuduje bohemistiku, by si měl umět poradit s jazykovými úpravami a editacemi vlastních textů i textů jiných autorů. Studenti budou editovat minimálně svou bakalářskou práci, ale jde o to, aby dokázali opravit nejen text odborný, ale také například publicistický či umělecký. Jednotlivé semináře se zaměří na práci s konkrétními defektními texty. Studenti budou texty nejen korigovat, ale jejich úkolem bude jednotlivé nedostatky také terminologicky pojmenovat. Pracovat budou jak s texty dodanými, tak s těmi, které najdou sami.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast v seminářích, práce na zadaných textech, včetně pravidelné domácí přípravy. Vyhledání defektního odborného či publicistického textu, jeho jazyková úprava a korektura, včetně odborného pojmenování nalezených nedostatků a odevzdání ve formě písemné práce. Závěrečná zápočtová práce.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr