Předmět: Frazeologie českého jazyka

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Frazeologie českého jazyka
Kód předmětu KCL/FRA
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janovec Ladislav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět se zaměřuje na získání základních dovedností z frazeologie a frazeografie Základní témata: Frazeologie jako lingvistická disciplína, systém frazeologického fondu Frazém - definice, vymezení, vlastnosti, varianta, aktualizace frazému Různé přístupy ke studiu frazémů Parémie Frazeografie Diachronní výzkum frazeologie Kognitivnělingvistické aspekty frazeologie Literatura: Čermák, F.: Frazeologie a idiomatika. Praha, 2008. Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985. Janovec, L. (ed.): Svět v obrazech a ve frazeologii. Praha: UK PedF, 2017. Janovec, L.: Nevětné frazémy v nové slovní zásobě. - In: Neologizmy v dnešní češtině, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. - S. 147-158. Mlacek, J.: Slovenská frazológia. Bratislava: SPN, 1977 Mlacek, J.: Tvary a tváre frazém v slovenčine. Bratislava: Stimul, 2001. Stěpanova, L. Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na získání základních dovedností z frazeologie a frazeografie.
Předmět se zaměřuje na získání základních dovedností z frazeologie a frazeografie.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Písemná práce z probírané problematiky.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr