Předmět: Interpretace děl regionální literatury

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Interpretace děl regionální literatury
Kód předmětu KCL/IRG-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koudelková Eva, Mgr. Ph.D.
  • Futtera Ladislav, PhDr.
Obsah předmětu
Cílem seminářů je studentům přiblížit a prakticky interpretovat vybrané texty z regionální literatury od poloviny 19. století až po současnost na základě znalostí získaných z přednášek a povinného předmětu Regionální literatura. Literární texty jsou vybrány tak, aby odrážely obraz daných regionů od minulosti až po současnost, jeho proměny a vývoj. Semináře jsou věnovány zejména těmto tématům a literárním dílům: " Věnceslav Metelka: Život školního pomocníka, Bál v Návarově (odraz Metelkovy literární tvorby v románu K. V. Raise Zapadlí vlastenci) " K. V. Rais: V bělidle " Alois Jirásek: Mudrcové " Otto Hejnic: O času a ohni (společné čtení) " Vzpomínková literatura německých autorů (O. Preussler: Útěk do Egypta přes království české, Moje kniha o Krakonošovi; I. Engelmann: Návrat pod zelenou střechu (společné čtení) " Liberec v pohádkách (O. Preussler, P. Rainer, M. Bureš, J. Eichlerová) " Milan Exner: Zoufalství (společné čtení) " Liberecké Naivní divadlo a jeho dramatizace epických literárních děl " Profily regionálních nakladatelství a časopisů " D. J. Novotný: Senior Quintet (společné čtení) LITERATURA: Povinná: HOUSKOVÁ, A.; HRBATA, Z. (ed.). Román a "genius loci". Praha, 1994. KOL. AUTORŮ. Literatura a region. Optys, Ostrava-Opava, 1995. SVOBODA, J.: Tvorba a region. Ostrava 1974. URBANOVÁ, S., MÁLKOVÁ, I. Souřadnice míst. Ostrava: Tilia, 2003. Doporučená: BRYCHTOVÁ, Š. Úvod do regionalistiky. Pardubice 2006. DOBROVSKÝ, I.: K metodologii studia regionální literatury, in: Studie Muzea Kroměřížska, 1993. FISCHER, J.L. Kultura a regionalismus. Brno 1930. HODROVÁ, D. a kol. Poetika míst. H & H, Jinočany 1997. HOLUB, Z. (ed.). Region, regionalistika, regionalismus a regionalisté. České Budějovice 2007. KOL. AUTORŮ. Region a jeho reflexe v literatuře. Sborník č. 171, Ostravská univerzita, Ostrava 1997. KRÁL, O. Regiony a jejich interpretace, Svět literatury 1994,č.7, s. 21-23 SLAVÍK, B. Regionalismus a literatura. Domažlice 1937. URBANOVÁ, S. Region bez hranic, Olomouc 2001.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je seznámit studenty se spektrem zdrojů, jež má k dispozici regionální badatel (knihovny, archivy, muzea, památníky), a uvést je do práce s pramenným materiálem. Výstupem mohou být vedle interpretací literárních textů např. i sondy do jejich literárněvědné reflexe a čtenářské recepce, přehledové práce mapující literární rubriky regionálních novin, monografická slovníková hesla, příprava tematických brožurek atd. Ve cvičeních se bude pracovat s uměleckými texty, jejichž výběr a rozbor bude zaměřen na sledování proměn regionální literatury obecně s hlavním důrazem na tvorbu autorů Liberecka. Z časového hlediska půjde zvláště o díla poválečná, ve starším období bude nutno přihlédnout k dvojjazyčnosti zdejší literární tvorby.
Cílem kursu je seznámit studenty se spektrem zdrojů, jež má k dispozici regionální badatel (knihovny, archivy, muzea, památníky), a uvést je do práce s pramenným materiálem. Výstupem mohou být vedle interpretací literárních textů např. i sondy do jejich literárněvědné reflexe a čtenářské recepce, přehledové práce mapující literární rubriky regionálních novin, monografická slovníková hesla, příprava tematických brožurek atd. Ve cvičeních se bude pracovat s uměleckými texty, jejichž výběr a rozbor bude zaměřen na sledování proměn regionální literatury obecně s hlavním důrazem na tvorbu autorů Liberecka. Z časového hlediska půjde zvláště o díla poválečná, ve starším období bude nutno přihlédnout k dvojjazyčnosti zdejší literární tvorby.
Předpoklady
SŠ znalost české literatury

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích a povinnost znát literární text zadaný na konkrétní seminář. Seminář je zakončen písemným testem.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr