Předmět: Interpretace literárních textů

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Interpretace literárních textů
Kód předmětu KCL/IT1-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Futtera Ladislav, PhDr.
Obsah předmětu
Výuka je rozdělena do tří bloků, které zahrnují a) teoretický základ (četba odborné literatury, výklad) a - b) praktické interpretační cvičení: 1. Úvod: jak rozumět literatuře; specifika básnických textů; základní pojmy a různé cesty k porozumění; 2. Jak rozumět příběhům? (naratologie; fikce a realita; autor a subjekt); 3. Jak rozumět poezii? (básnické figury, lyrický subjekt, báseň jako experiment). Povinná literatura: ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0740-9. ECO, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1828-1. CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2015. ISBN 978-80-7491-233-7. HRABÁK, Josef a Vladimír ŠTĚPÁNEK. Úvod do teorie literatury. Praha: SPN, 1987. LOTMAN, Jurij Michajlovič. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran, 1990. ISBN 80-222-0188-X. Dostupné také z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html. ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič a Filip TOMÁŠ. Teorie prózy. 3. vyd. (v nakl. Akropolis 1.). Praha: Akropolis, 2003. ISBN 80-7304-026-3. Doporučená literatura: WARREN, Austin a René WELLEK. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-150-8. HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století [online]. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html. Studijní pomůcky: VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. 2., rozšířené vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti jsou vedeni k analytické práci s literárními texty, která je východiskem pro jejich interpretaci jak z hlediska historického kontextu, tak se zřetelem k proměnám referenčního horizontu. Cílem předmětu je získat schopnost orientace ve významové výstavbě literárních textů jako nezbytný předpoklad pro didaktické kompetence ve výuce literatury. Metodologický základ tvoří podněty literární hermeneutiky, sémiologie a strukturalismu. Praktické ukázky zahrnují různé žánry a individuální styly v rozmezí od 19. století do současnosti.
Studenti jsou vedeni k analytické práci s literárními texty, která je východiskem pro jejich interpretaci jak z hlediska historického kontextu, tak se zřetelem k proměnám referenčního horizontu. Cílem předmětu je získat schopnost orientace ve významové výstavbě literárních textů jako nezbytný předpoklad pro didaktické kompetence ve výuce literatury. Metodologický základ tvoří podněty literární hermeneutiky, sémiologie a strukturalismu. Praktické ukázky zahrnují různé žánry a individuální styly v rozmezí od 19. století do současnosti.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na cvičeních, aktivita při hodinách, referát a pohovor.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr