Předmět: Interpretace literárních textů

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Interpretace literárních textů
Kód předmětu KCL/IT2-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimková Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem kursu je na vybraných prozaických a básnických textech z české literatury 1. poloviny 20. století ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla. Na praktických ukázkách jsou prezentovány různé metodologické přístupy a interpretační školy, specifika druhová, žánrová i autorská (individuální styl). Sylabus je orientační, konkrétní texty primární i sekundární literatury, které budeme na seminářích číst, naleznete v e-learningu. Témata semináře: - k poezii: interpretace poezie a poetika básnického textu, rytmus verše a jeho vztah k sémantice básně, eufonie a kakofonie, básnická pojmenování, básnické figury a tropy, motivická výstavba a kompozice básnického textu, významová rovina básně a její utváření - k próze: příběh, děj, postavy, prostor, čas, vypravěč, kompozice, fikční svět 1. Úvodní hodina 2. Šrámek - Splav (1916, 1922, 1926 - ukončení vývoje sbírky) 3. Deml - Tanec smrti (1914) 4. Březina - Ruce (1901) (2 semináře) 5. Dyk - Zmoudření Dona Quichota (1913) 6. Wolker - Host do domu (včetně Svatého kopečku) (1921) 7. Hostovský - Cizinec hledá byt (1947) 8. Hora - Struny ve větru (1927) 9. Holan - Kameni, přicházíš (1937) (2 semináře) 10. Nezval - vybrané básně z Básní noci (1930) 11. Jan Čep - vybrané texty z knih: Dvojí domov (1926), Vigilie (1928), Zeměžluč (1931) 12. Halas - Naše paní Božena Němcová (1940) Literatura: Základní: BÍLEK, Petr, A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-080-5. BRUKNER, Josef a Jiří FILIP. Poetický slovník. 2., upr. vyd., 1. vyd. v MF. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0650-6. ČERVENKA, M., V. MACURA, J. MED a Z. PEŠAT. Slovník básnických knih. Praha: Čs. spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1992. ČERVENKA, Miroslav, Květa SGALLOVÁ a Jiří HOLÝ. Kapitoly o českém verši [online]. Praha: Karolinum, 2006 [cit. 2018-04-04]. Prameny k dějinám českého myšlení. ISBN 80-246-1274-7. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052066. IBRAHIM, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. ISBN 978-80-7470-051-4. HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace literárního díla. Jinonice: H&H, 2004. ISBN 80-86022-57-9. MUKAŘOVSKÝ, Jan a Miroslav PROCHÁZKA. Básnická sémantika: univerzitní přednášky Praha - Bratislava. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7066-735-4. NEZVAL, Vítězslav. Moderní básnické směry. 2. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1964. STAIGER, Emil a Marek VAJCHR. Poetika, interpretace, styl: výbor. Praha: Triáda, 2008. Paprsek. ISBN 978-80-86138-94-7. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200810/contents/nkc20081811637_1.pdf. STANZEL, Franz K. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. TODOROV, Tzvetan: Poetika prózy. Praha, Triáda 2000. VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. Vydání druhé, rozšířené. Praha: Československý spisovatel, 1984. Doporučená: viz e-learningový kurz

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je na vybraných prozaických a básnických textech z meziválečné české literatury ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla. Na praktických ukázkách jsou prezentovány různé metodologické přístupy a interpretační školy, specifika druhová, žánrová i autorská (individuální styl).
Cílem kursu je na vybraných prozaických a básnických textech z meziválečné české literatury ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla. Na praktických ukázkách jsou prezentovány různé metodologické přístupy a interpretační školy, specifika druhová, žánrová i autorská (individuální styl).
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast v semináři založená na četbě zadané literatury, maximálně 3 absence, pravidelné odevzdávání anotací k sekundární literatuře
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr