Předmět: Interpretace literárních textů

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Interpretace literárních textů
Kód předmětu KCL/IT3-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Chocholoušek Jiří, Mgr.
Obsah předmětu
Semináře: 1. Úvod: k interpretaci uměleckého textu; tematizace všednosti a života v moderním světě v české literatuře 20. století. 2. F. Gellner, Radosti života (1903). 3. S. K. Neumann, Nové zpěvy (1918, rozšíř. 1936). 4. I. Blatný, Tento večer (1945). 5. J. Kainar, Nové mýty (1948). 6. J. Kolář, Dny v roce (1948). 7. J. Hanč, Události (1949). 8. J. Weil, Život s hvězdou (1949). 9. E. Bondy, Totální realismus (1950). 10. M. Holub, Denní služba (1958). 11. B. Hrabal, Pábitelé (1964). 12. V. Páral, Soukromá vichřice (1966). 13. L. Vaculík, Český snář (1980). 14. P. Hruška, Obývací nepokoje (1995). Povinná literatura: BÍLEK, P. A. Hledání jazyka interpretace: K modernímu prozaickému textu. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-080-5. BLAŽÍČEK, P. Skupina 42 - nové směřování poezie. In: BLAŽÍČEK, P. Kritika a interpretace. Praha: Triáda 2002, s. 105-125. ISBN 80-86138-46-1. HOLÝ, J. Možnosti interpretace. Olomouc: Periplum, 2002. ISBN 80-86624-02-1. CHOCHOLOUŠEK, J. Literární Skupina 42: Čítanka textů. Liberec: TUL, 2013. ISBN 978-80-7372-982-0. PEŠAT, Z. a E. PETROVÁ, eds. Skupina 42: Antologie. Brno: Atlantis, 2000. ISBN 80-7108-209-0. Doporučená literatura: CIESLAR, J. Hlas deníku. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-184-3. ČERVENKA, M. Styl a význam. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-067-6. ČERVENKA, M. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-7215-244-0. ČERVENKA, M. et al. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-171-1. ČERVENKA, M. et al. Slovník básnických knih: Díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. ECO, U. et al. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. ISBN 80-7115-080-0. FRIEDRICH, H. Struktura moderní lyriky: Od poloviny devatenáctého do poloviny dvacátého století. Brno: Host, 2005. ISBN 80-7294-101-1. GROSSMAN, J. Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0323-0. HODROVÁ, D. et al. Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-23972-0. HODROVÁ, D. et al. ...na okraji chaosu? Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1. HOLÝ, J. et al. Český Parnas: Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993. ISBN 80-85204-07-X. KARFÍK, V. Jiří Kolář. Praha: Český spisovatel, 1994. ISBN 80-202-0515-2. KARFÍK, V. Literatura je čitelná. Olomouc: Periplum, 2002. ISBN 80-86624-03-X. LOPATKA, J. Předpoklady tvorby. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0258-7. OPELÍK, J. et al. Jak číst poezii. Praha: Československý spisovatel 1969. PETROVÁ, E. et al. Skupina 42. Praha: Akropolis a Galerie hlavního města Prahy, 1998. ISBN 80-85770-67-9. TRÁVNÍČEK, J. Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996. ISBN 80-85639-74-2.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je na vybraných textech z české literatury 20. století a jejich konfrontaci ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla. Na praktických ukázkách jsou prezentovány různé metodologické přístupy, specifika druhová, žánrová, skupinová i autorská (individuální poetika, resp. styl). Literárněvědná interpretace se chápe jako stále otevřený způsob vyvozování smyslu literárního díla. Vybrané texty spojuje téma všednosti a života v moderním světě, především městě; v centru stojí tvorba autorů Skupiny 42.
Cílem předmětu je na vybraných textech z české literatury 20. století a jejich konfrontaci ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla. Na praktických ukázkách jsou prezentovány různé metodologické přístupy, specifika druhová, žánrová, skupinová i autorská (individuální poetika, resp. styl). Literárněvědná interpretace se chápe jako stále otevřený způsob vyvozování smyslu literárního díla. Vybrané texty spojuje téma všednosti a života v moderním světě, především městě; v centru stojí tvorba autorů Skupiny 42.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na cvičeních a průběžná příprava, prezentace.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr