Předmět: Interpretace literárních textů

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Interpretace literárních textů
Kód předmětu KCL/IT4-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janosik-Bielski Marek, Mgr.
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: " Buoh všemohúcí (~ kancionálová tvorba napříč staletími). " Alexandreida (~ společenská kritika). " Codex gigas (~ problematika mezidruhových kontextů a sémantika uměleckého díla). " Spory duše s tělem a písně o posledních věcech člověka (~ sémantizace formy). " Olomoucké povídky (~ Gesta Romanorum a exemplum obecně). " Staročeský pasionál (~ Legenda aurea a legendistika obecně). " Historia o životu doktora Jana Fausta, Zdoroslavíček, Věčný pekelný žalář (~ problematika překladu). " Via lucis, Obecná porada o nápravě věcí lidských (~ věda a víra jako určující aspekty tvorby). " Země dobrá, to jest země česká (~ projevy vlastenectví v českém písemnictví). " Slavíček rájský, Staré paměti kutnohorské (~ díla psaná na zakázku). " Kázání, legendy, rozjímání, vidění (~ žánry stč. vs nč.). " Proglas, O písmenech; brusy, mluvnice a slovníky (~ jazykové a kulturní sebevědomí). Povinná literatura: KOLÁR, J. Návraty bez konce: studie k starší české literatuře. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-190-6. KOLÁR, J. Sondy: marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Brno: Atlantis, 2007. ISBN 978-80-7108-2934. Pokušení Jaroslava Kolára: sborník k osmdesátinám. Praha: ÚJČ AV ČR - FF UK, 2009. ISBN 978-80-7308-278-9. Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. In: JIROUŠKOVÁ, L, ed. Praha: KLP, 1998. ISBN 80-85917-47-5. STICH, A. a R. LUNGA. Komentář. In: Staré paměti kutnohorské. Praha 2000. s. 395-530. ISBN 80-7106-453-X. Doporučená literatura: LEHÁR, J. Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN 80-7021-015-X. LEHÁR, J. Nejstarší česká epika. Praha: Vyšehrad, 1983. LEHÁR, J. Studie o sémantizaci formy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1055-8. PETRŮ, E. Zašifrovaná skutečnost. Ostrava: Profil, 1972. PETRŮ, E. Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 8 ISBN 0-7198-162-1. SVEJKOVSKÝ, F. Z dějin českého dramatu. Praha: UK, 1966. STICH, A. Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách. In: VLNAS, V., ed. Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha: Národní galerie, 2001, s. 235-252. ISBN 80-7035-258-2. ŠKARKA, A. Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha: Odeon, 1986. VAŠICA, J. České literární baroko. Brno: Atlantis, 1995. ISBN 80-7108-123-X. VEČERKA, R. Staroslověnská etapa českého písemnictví. Praha: NLN, 2010. ISBN 978-80-7422-044-9. VILIKOVSKÝ, J. Písemnictví českého středověku. Praha: Vyšehrad, 1948. Seznam literatury může být změněn podle aktuálních potřeb vycházejících z konkrétního semináře; předpokládá se schopnost studenta samostatně si vyhledat vhodnou literaturu k dané problematice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je na vybraných literárních textech převážně ze starší české literatury ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla. Na praktických ukázkách jsou prezentovány různé metodologické přístupy a interpretační školy, specifika druhová, žánrová i autorská (individuální styl). Literárněvědná interpretace se chápe jako stále otevřený způsob vyvozování smyslu literárního díla.
Cílem předmětu je na vybraných literárních textech převážně ze starší české literatury ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla. Na praktických ukázkách jsou prezentovány různé metodologické přístupy a interpretační školy, specifika druhová, žánrová i autorská (individuální styl). Literárněvědná interpretace se chápe jako stále otevřený způsob vyvozování smyslu literárního díla.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zvláštní pozornost je věnována společné analýze a reflexi literární díla a moderované diskusi.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr