Předmět: Jazykový proseminář 1

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Jazykový proseminář 1
Kód předmětu KCL/JP1-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janovec Ladislav, PhDr. Ph.D.
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře jsou věnovány zejména těmto tematickým okruhům: " Kultura řeči, spisovná výslovnost, hodnocení kvality mluvených projevů. " Procvičování vybraných pravopisných jevů. " Přehled základní odborné bohemistické literatury včetně periodik a elektronických zdrojů. " Jazykový systém a jeho roviny. " Stratifikace českého národního jazyka, funkční, teritoriální a sociální příznakovost jazykových prostředků. " Stylistická příznakovost jazykových prostředků. " Zásady kultivovaného a instruktivního odborného vyjadřování. " Bibliografická a citační norma " Český národní korpus a možnosti jeho využití. Povinná literatura: ČECHOVÁ, M. et al. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. Český národní korpus [online]. Praha: FF UK. Dostupné z http://www.korpus.cz. HRBÁČEK, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 978-80-7066-869-5. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. KARLÍK, P., M. NEKULA a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 978-80-200-1080-7. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2755-9. Doporučená literatura: ADAM, R., A. ANDRLOVÁ FIDLEROVÁ, I. BOZDĚCHOVÁ, R. DITTMANN, J. CHROMÝ, P. MAREŠ, J. REJZEK, P. SYNKOVÁ a K. ŠORMOVÁ. O jazyce bez hranic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-516-1. BALHAR, J. a P. JANČÁK, eds. Český jazykový atlas [online]. Praha: ÚJČ, 2012-2014. Dostupné z: https://cja.ujc.cas.cz/ BLÁHA, O. Funkční stratifikace češtiny. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2377-7. ČECHOVÁ, M., M. KRČMOVÁ a E. MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4. Čeština pro vzdělávací praxi: inovovaná varianta pro výuku od LS 2016/2017 : studijní opora. Praha: UK PedF, 2017. ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Voznice: Leda, 1999. ISBN 978-80-85927-69-1. DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. ISBN 97880-200-0617-6. HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 978-80-85827-93-X. JANČÁKOVÁ, J., M. KOMÁREK A O. ULIČNÝ, eds. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995. ISBN 978-80-85899-02-7. KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Academia, 2004. ISBN 978-80-2461-829-6. LOTKO, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 2005. ISBN 978-80-244-0720-5. PRAVDOVÁ, M., ed. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Příruční slovník jazyka českého (1935-1957) [online]. Praha: ÚJČ, 2007-2008. Dostupné z www: http://psjc.ujc.cas.cz/. Slovník spisovného jazyka českého (1960-1971) [online]. Praha: ÚJČ, 2011. Dostupné z www: http://ssjc.ujc.cas.cz/. Svobodová, I. a kol.: Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, 2015. SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Jinočany: H&H, 2000. ISBN 978-80-86022-64-1. ŠRÁMEK, R. ed. Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: MU, 1996. ISBN 978-80-210-1304-4. Štěpánová, Veronika: Vývoj kodifikace spisovné výslovnosti. Praha: Academia, 2019. Štícha, F.: O nepřesnosti našeho vyjadřovní. Praha. Academia, 2016. Časopisy: Naše řeč, Český jazyk a literatura, Slovo a slovesnost, Nová čeština doma a ve světě

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Jazykový proseminář 1 uvádí studenty do studia českého jazyka. Seznamuje studenty se zásadami kultivovaného psaného i ústního vyjadřování, představuje roviny jazykového systému a stratifikaci českého národního jazyka a studenti se učí funkčně-systémovému hodnocení jazykových jevů. Dále semináře přinášejí přehled o základních bohemistických příručkách a pozornost je zaměřena i na zásady objektivního odborného vyjadřování.
Předmět Jazykový proseminář 1 uvádí studenty do studia českého jazyka. Seznamuje studenty se zásadami kultivovaného psaného i ústního vyjadřování, představuje roviny jazykového systému a stratifikaci českého národního jazyka a studenti se učí funkčně-systémovému hodnocení jazykových jevů. Dále semináře přinášejí přehled o základních bohemistických příručkách a pozornost je zaměřena i na zásady objektivního odborného vyjadřování.
Předpoklady
SŠ znalost užívání a systému ČJ

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

dr. Janovec: Aktivní účast na seminářích; kvalitní příprava dle zadání vyučujícího. Prezentace mluvního cvičení (5 min, spatra) na zadané téma. Úspěšné složení zápočtových prací - 5 korektur a prací na vybrané pravopisné jevy. dr. Lábus: Aktivní účast na seminářích; plnění úkolů a kvalitní příprava dle zadání vyučujícího; prezentace referátu. Semestrální práce. V případě distanční výuky: Plnění úkolů zadávaných e-learningovém kurzu (https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11934).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr